ΜΕΡΟΣ XVA ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Εξουσία έκδοσης οδηγιών

41 .-(1) Η Κεντρική Τράπεζα για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος Νόμου καθώς και την εκτέλεση των δυνάμει του παρόντος Νόμου και του περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμου αρμοδιοτήτων της και τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται να εκδίδει γενικές ή ειδικές οδηγίες τις οποίες γνωστοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε ορίσει.

(2) Κατά την άσκηση της διακριτικής της ευχέρειας όπου αυτή προβλέπεται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, η Κεντρική Τράπεζα θα ενεργεί αφού λάβει υπόψη για καθοδηγητικούς σκοπούς τη διεθνή πρακτική και τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προστασία των καταθετών και τα συμφέροντα των πελατών των ΑΠΙ γενικά, καθώς και την ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση ή οδηγίες.

(3) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των εδαφίων (1) και (2), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει οδηγίες για θέματα τραπεζικής πρακτικής και δεοντολογίας, περιλαμβανομένων οδηγιών αναφορικά με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες ανοίγματος, τήρησης, λειτουργίας και κλεισίματος τρεχούμενων λογαριασμών, καθώς και για τις προϋποθέσεις και διαδικασίες παραχώρησης ή ανάκλησης παραχωρούμενων βιβλιαρίων επιταγών.

(4) Στα πλαίσια των πιο πάνω εξουσιών της και με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των ακάλυπτων επιταγών, συμπεριλαμβανομένων επιταγών που εκδόθηκαν οποτεδήποτε πριν ή κατά την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν πληρωτέες, η Κεντρική Τράπεζα θέλει εκδώσει οδηγίες, δημοσιευόμενες στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τη δημιουργία, τήρηση και λειτουργία Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών στο οποίο δύνανται να καταχωρούνται, σύμφωνα με διαδικασία σαφώς καθοριζομένη στις οδηγίες, πληροφορίες και στοιχεία αναφορικά με εκδότες ακάλυπτων επιταγών, πτωχεύσαντες ή εκκαθαρισθέντες, καθώς και καταδικασθέντες για αδικήματα σχετικά με την έκδοση ακάλυπτων επιταγών, με σκοπό την επιβολή σ' αυτούς τέτοιων μέτρων στερητικών του δικαιώματος κατοχής, κτήσης ή χρησιμοποίησης βιβλιαρίων επιταγών ή τρεχούμενων τραπεζικών λογαριασμών όπως ήθελε ειδικότερα καθορίζεται στις οδηγίες. Η ευθύνη της λειτουργίας, ενημέρωσης και τήρησης του εν λόγω Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών ανατίθεται από την Κεντρική Τράπεζα σε Διαχειριστική Επιτροπή που διορίζεται για το σκοπό αυτό.

(5) Οι δυνάμει του εδαφίου (4) εκδιδόμενες οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας περιέχουν πρόνοιες που διέπουν ή ρυθμίζουν ειδικότερα-

(α) Τη σύνθεση, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Επιτροπής,

(β) τα θέματα αμοιβής ή αποζημίωσης των μελών που θα διοριστούν στη Διαχειριστική Επιτροπή,

(γ) την ακολουθητέα από τη Διαχειριστική Επιτροπή διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και τα βασικά κριτήρια ή αρχές που θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη των αποφάσεων αυτών,

(δ) το δικαίωμα και τον τρόπο χρήσης ή πρόσβασης στα στοιχεία ή τις πληροφορίες του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών,

(ε) οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε κριθεί χρήσιμο ή σκόπιμο να ρυθμιστεί ή καθοριστεί στις οδηγίες, περιλαμβανομένου ενός δίκαιου τρόπου ανάκτησης από την Κεντρική Τράπεζα των δαπανών που υφίσταται για την αρχική εγκατάσταση και τη μετέπειτα λειτουργία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών.

(6) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των εδαφίων (1) και (2), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει οδηγίες σχετικά με τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες λειτουργίας συστημάτων ή μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση από την Κεντρική Τράπεζα των δεδομένων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο και την αξιολόγηση του αξιόχρεου των πελατών και συνδεδεμένων με αυτών προσώπων από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες συνεργασίας τέτοιων συστημάτων ή μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων με άλλες αντίστοιχες διευθετήσεις ή με πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό:

Νοείται ότι, η οδηγία που εκδίδεται με βάση το παρόν εδάφιο δύναται να προβλέπει περί ανταλλαγής μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων μόνο εκείνων των δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών που είναι απολύτως απαραίτητα για σκοπούς που σχετίζονται με την αξιολόγηση του αξιόχρεου των πελατών και των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων και τη διαχείριση του πιστωτικού ή και άλλων συναφών κινδύνων καθώς και για τη χρήση από την Κεντρική Τράπεζα των πληροφοριών αυτών που κρίνονται απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο.

(7) Οι δυνάμει του εδαφίου (6) εκδιδόμενες οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας περιέχουν πρόνοιες που διέπουν ή ρυθμίζουν ειδικότερα:

(α) Τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που καταχωρούνται στη βάση δεδομένων συστήματος ή μηχανισμού ανταλλαγής δεδομένων.

(β) τη συχνότητα της παροχής στοιχείων ή πληροφοριών στη βάση δεδομένων συστήματος ή μηχανισμού ανταλλαγής δεδομένων.

(γ) το δικαίωμα και τον τρόπο χρήσης ή πρόσβασης στα στοιχεία ή τις πληροφορίες των συστημάτων ή μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων.

(δ) τις υποχρεώσεις του διαχειριστή του μηχανισμού ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ.

(ε) τη διαδικασία χειρισμού παραπόνων πελατών που σχετίζονται με δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σύστημα ή μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων.

(ζ) οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε κριθεί χρήσιμο ή σκόπιμο να ρυθμιστεί ή καθοριστεί στις οδηγίες.

(8) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των εδαφίων (1) και (2) και τηρουμένου του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει οδηγίες προς τα ΑΠΙ για σκοπούς περιορισμού της παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων προς-

(α) τα μέλη του διοικητικού οργάνου του ΑΠΙ, με σκοπό τη διασφάλιση της καταλληλότητάς τους και ειδικότερα για την αποφυγή του κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων, και

(β) τους μετόχους που έχουν ειδική συμμετοχή, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εσωτερικής διακυβέρνησης του ΑΠΙ και την αποφυγή του κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά αποφάσεις του διοικητικού οργάνου που τυχόν επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τα συμφέροντα των εν λόγω μετόχων,

και οι εν λόγω περιορισμοί δύνανται να εφαρμόζονται σε σχέση με το ΑΠΙ σε ενοποιημένη βάση.

Καταγγελίες παραβάσεων

41Α.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα, με οδηγία που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 41, θεσπίζει αποτελεσματικούς και αξιόπιστους μηχανισμούς για την ενθάρρυνση των καταγγελιών προς αυτήν ενδεχόμενων ή πραγματοποιηθέντων παραβάσεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών και εγκυκλίων, επιστολών καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(2) Η οδηγία που προβλέπεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει πρόνοιες για τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) συγκεκριμένες διαδικασίες για τη λήψη και την παρακολούθηση καταγγελιών για παραβάσεις,

(β) κατάλληλη προστασία για εργαζομένους στα ΑΠΙ που κοινοποιούν παραβάσεις που διαπράττονται εντός του ΑΠΙ, τουλάχιστον έναντι αντιποίνων, διακρίσεων ή άλλων μορφών άνισης μεταχείρισης,

(γ) προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο του προσώπου που καταγγέλλει τις παραβάσεις, όσο και του φυσικού προσώπου που κατ’ ισχυρισμό διέπραξε παράβαση, σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο,

(δ) σαφείς κανόνες ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα σε όλες τις περιπτώσεις σχετικά με το πρόσωπο που καταγγέλλει τις παραβάσεις οι οποίες έχουν διαπραχθεί εντός του ΑΠΙ, εκτός εάν η αποκάλυψη της ταυτότητάς του απαιτείται από το εθνικό δίκαιο στο πλαίσιο περαιτέρω ερευνών ή μεταγενέστερης ποινικής διαδικασίας.

(3)(α) Τα ΑΠΙ θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες ώστε οι εργαζόμενοι να καταγγέλλουν παραβάσεις εσωτερικά, μέσω ειδικού, ανεξάρτητου και αυτόνομου διαύλου.

Ο δίαυλος αυτός μπορεί επίσης να παρέχεται με ρυθμίσεις που προβλέπονται από τους κοινωνικούς εταίρους. Ισχύει η ίδια προστασία με εκείνη που προβλέπεται στις παραγράφους (β) έως (δ) του εδαφίου (2).

Εποπτικές εξουσίες και εξουσίες επιβολής κυρώσεων

41Β.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται δυνάμει των προνοιών του παρόντος Νόμου, του περί της Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 να παρεμβαίνει στις δραστηριότητες των ΑΠΙ, των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών και των μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών και να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει αυτών για την άσκηση των καθηκόντων της, περιλαμβανομένων ειδικότερα του δικαιώματος ανάκλησης άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 4Α(1) του παρόντος Νόμου, των εξουσιών που προβλέπονται στα άρθρα 4Α(1), 29Α, 26Θ και 30(1)(β)(vi), (vii), (viii), (ix) και (x), (η), (θ), (ι), (ια), (ιβ), (ιγ) και (ιδ) και (3)(α) έως (στ) και (4) του παρόντος Νόμου, καθώς και των εξουσιών λήψης των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 4Γ(6) του παρόντος Νόμου.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα ασκεί τις εποπτικές της εξουσίες και τις εξουσίες της για την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και με άλλη σχετική νομοθεσία με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) απευθείας,

(β) σε συνεργασία με άλλες αρχές,

(γ) υπό την ευθύνη της με ανάθεση καθηκόντων στις εν λόγω αρχές,

(δ) με αίτηση προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

(3) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Κεντρική Τράπεζα, κατά την άσκηση των εποπτικών της εξουσιών και των εξουσιών της για την επιβολή κυρώσεων, αναφέρουν τους λόγους στους οποίους βασίζονται.

Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα

41Γ.-(1)(α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 41Β, η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, του περί της Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 καθώς και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και εγκυκλίων και σε περίπτωση παραβάσεων επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα που ορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι οι διοικητικές κυρώσεις και τα άλλα διοικητικά μέτρα που επιβάλλει έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα.

(2) Όταν οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) εφαρμόζονται σε πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και εγκυκλίων επιστολών καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιβάλλει κυρώσεις στα μέλη του διοικητικού οργάνου και σε άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία φέρουν ευθύνη για την παράβαση.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα έχει κάθε εξουσία συγκέντρωσης πληροφοριών και διερεύνησης που είναι αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και τηρουμένων άλλων σχετικών διατάξεων που θεσπίζονται στον παρόντα Νόμο και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, στις εν λόγω εξουσίες συμπεριλαμβάνονται:

(α) η εξουσία να απαιτείται από τα ακόλουθα φυσικά ή νομικά πρόσωπα να παρέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων της, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τη χορήγηση δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων καθώς και τις εκθέσεις που λαμβάνονται από το πιστωτικό ίδρυμα αναφορικά με τις εργασίες και την οικονομική κατάσταση των οφειλετών του συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται ανά τακτά διαστήματα και με συγκεκριμένους μορφότυπους για εποπτικούς και συναφείς στατιστικούς σκοπούς:

(i) πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα ή ευρισκόμενα στη Δημοκρατία,

(ii) χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στη Δημοκρατία,

(iii) μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στη Δημοκρατία,

(iv) εταιρείες συμμετοχής μεικτών δραστηριοτήτων εγκατεστημένες στη Δημοκρατία,

(v) πρόσωπα που ανήκουν στις οντότητες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) έως (iv),

(vi) τρίτους στους οποίους οι οντότητες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) έως (iv) ανέθεσαν λειτουργικά καθήκοντα ή δραστηριότητες,

(β) η εξουσία διεξαγωγής όλων των αναγκαίων ερευνών για οιοδήποτε πρόσωπο αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i) έως (vi) της παραγράφου (α) εγκατεστημένο ή ευρισκόμενο στη Δημοκρατία, όπου είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της Κεντρικής Τράπεζας συμπεριλαμβανομένων-

(i) του δικαιώματος να απαιτείται η υποβολή εγγράφων,

(ii) της εξέτασης των βιβλίων και αρχείων των προσώπων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) έως (vi) της παραγράφου (α) και της λήψης αντιγράφων ή αποσπασμάτων από τα εν λόγω βιβλία και αρχεία,

(iii) της λήψης προφορικών ή γραπτών εξηγήσεων από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i) έως (vi) της παραγράφου (α) ή τους εκπροσώπους του ή τα μέλη του προσωπικού του και

(iv) της συνέντευξης οποιουδήποτε άλλου προσώπου που συναινεί προς τούτο με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν το αντικείμενο έρευνας,

(γ) τηρουμένων άλλων προϋποθέσεων που προβλέπονται στο ενωσιακό δίκαιο, η εξουσία διεξαγωγής όλων των απαραίτητων επιθεωρήσεων στις επιχειρηματικές εγκαταστάσεις των νομικών προσώπων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) έως (vi) της παραγράφου (α) και οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης που περιλαμβάνεται στην ενοποιημένη εποπτεία όταν η Κεντρική Τράπεζα ενεργεί ως η αρμόδια αρχή για την ενοποιημένη εποπτεία, υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνει εκ των προτέρων τις άλλες εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές.

Λοιπές διοικητικές κυρώσεις και μέτρα

41Δ.-(1) Το παρόν άρθρο ισχύει τουλάχιστον όταν συμβαίνει οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) ΑΠΙ απέκτησε την άδεια λειτουργίας με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιοδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο,

(β) ΑΠΙ, αφού πληροφορήθηκε για απόκτηση ή εκποίηση συμμετοχών στο κεφάλαιό του οι οποίες αυξάνουν ή μειώνουν τα ποσοστά συμμετοχής κάτω από ένα από τα όρια του εδαφίου (1) του άρθρου 17, ή του άρθρου 17Γ, δεν ενημερώσει την Κεντρική Τράπεζα σχετικά με την απόκτηση ή εκποίηση, κατά παράβαση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 17Δ,

(γ) ΑΠΙ εισηγμένο σε ρυθμιζόμενη αγορά που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που πρόκειται να δημοσιευθεί από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 47 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ δεν ενημερώνει, τουλάχιστον ετησίως, την Κεντρική Τράπεζα τα ονόματα των μετόχων ή μελών που έχουν ειδικές συμμετοχές καθώς και τα ποσοστά των συμμετοχών αυτών, κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου 17Δ,

(δ) ΑΠΙ δεν έχει θεσπίσει το πλαίσιο διακυβέρνησης που απαιτείται σύμφωνα με τα εδάφια (2), (3) και (5) του άρθρου 19 και του άρθρου 30Β,

(ε) ΑΠΙ δεν υποβάλλει πληροφορίες ή υποβάλλει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση κάλυψης των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που παρατίθενται στο άρθρο 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 στην Κεντρική Τράπεζα κατά παράβαση του άρθρου 99 παράγραφος 1 του εν λόγω Κανονισμού,

(στ) ΑΠΙ δεν υποβάλλει πληροφορίες ή υποβάλλει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα σε σχέση με τα στοιχεία του άρθρου 101 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(ζ) ΑΠΙ δεν υποβάλλει πληροφορίες ή υποβάλλει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα σχετικά με ένα μεγάλο χρηματοδοτικό άνοιγμα κατά παράβαση του άρθρου 394 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(η) ΑΠΙ δεν υποβάλλει πληροφορίες ή υποβάλλει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τη ρευστότητά του κατά παράβαση του άρθρου 415 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(θ) ΑΠΙ δεν υποβάλλει πληροφορίες ή υποβάλλει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα σχετικά με το δείκτη μόχλευσης κατά παράβαση του άρθρου 430 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(ι) ΑΠΙ κατά τρόπο επαναλαμβανόμενο ή επίμονο δεν διατηρεί ρευστά διαθέσιμα κατά παράβαση του Άρθρου 412 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(ια) ΑΠΙ παρουσιάζει χρηματοδοτικό άνοιγμα πέραν των ορίων που θέτει το Άρθρο 395 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(ιβ) ΑΠΙ είναι εκτεθειμένο στον πιστωτικό κίνδυνο θέσης τιτλοποίησης χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 405 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(ιγ) ΑΠΙ δεν παρέχει πληροφορίες ή παρέχει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες κατά παράβαση του Άρθρου 431, παράγραφοι 1, 2 και 3, ή του Άρθρου 451, παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(ιδ) ΑΠΙ καταβάλλει πληρωμές σε κατόχους μέσων που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαιά του κατά παράβαση του άρθρου 22Γ του παρόντος Νόμου ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα Άρθρα 28, 51 ή 63 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 απαγορεύουν τις εν λόγω πληρωμές σε κατόχους μέσων που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια,

(ιε) διαπιστώθηκε ότι ΑΠΙ ευθύνεται για σοβαρές παραβάσεις οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας προς τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 59(4) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου,

(ιστ) ΑΠΙ επιτρέπει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεν συμμορφώνονται με την περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας και Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Οργάνου και των Διευθυντών των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγία του 2014, να καταστούν ή να παραμείνουν μέλη του διοικητικού οργάνου,

(ιζ) μητρικό ίδρυμα, μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών δεν προβαίνει σε ενέργεια που ενδέχεται να απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας που προβλέπονται στο Τρίτο, Τέταρτο, Έκτο ή Έβδομο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 30(1)(β)(vi) ή του άρθρου 26Θ του παρόντος Νόμου σε ενοποιημένη ή υποενοποιημένη βάση.

(2) Στην περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα διαπιστώσει οποιαδήποτε περίπτωση που προβλέπεται στο εδάφιο (1), ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας έχει εξουσία να επιβάλει τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα-

(α) δημόσια ανακοίνωση στην οποία προσδιορίζεται το ΑΠΙ, το υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο, η χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών και η φύση της παράβασης,

(β) διαταγή προς το υπεύθυνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για να παύσει την παράνομη συμπεριφορά και να απέχει από επανάληψή της στο μέλλον,

(γ) στην περίπτωση ΑΠΙ, ανάκληση της άδειας λειτουργίας του κατά το εδάφιο (1) του άρθρου 4Α,

(δ) με την επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 41Γ, προσωρινή απαγόρευση κατά μέλους του διοικητικού οργάνου ή άλλου υπαίτιου φυσικού προσώπου άσκησης καθηκόντων στο ΑΠΙ,

(ε) στην περίπτωση νομικού προσώπου, διοικητικά χρηματικά πρόστιμα ύψους έως το 10% του συνολικού ετήσιου καθαρού κύκλου εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του ακαθάριστου εισοδήματος που συνίσταται σε τόκους εισπρακτέους και εξομοιούμενα έσοδα, έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής ή σταθερής απόδοσης και εισπρακτέες προμήθειες ή αμοιβές σύμφωνα με το Άρθρο 316 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 της επιχείρησης κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος,

(στ) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι και πέντε εκατομμύρια ευρώ (€5.000.000),

(ζ) διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι και το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, όπου μπορούν να καθοριστούν:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που επιχείρηση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) είναι θυγατρική μητρικής επιχείρησης, το σχετικό ακαθάριστο εισόδημα θα είναι το ακαθάριστο εισόδημα που προκύπτει από τις ενοποιημένες καταστάσεις της ανώτατης μητρικής επιχείρησης κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Αποτελεσματική εφαρμογή κυρώσεων και άσκηση των εξουσιών επιβολής κυρώσεων από την Κεντρική Τράπεζα

41Ε. Η Κεντρική Τράπεζα, κατά τον καθορισμό του είδους των διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών μέτρων και του ύψους των διοικητικών χρηματικών προστίμων, λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές συνθήκες, στις οποίες περιλαμβάνονται αναλόγως:

(α) η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης,

(β) ο βαθμός ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση,

(γ) η οικονομική ισχύς του φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση, όπως προκύπτει, παραδείγματος χάριν, από τον συνολικό κύκλο εργασιών νομικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδημα φυσικού προσώπου,

(δ) το ποσό των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση, στον βαθμό που μπορούν να προσδιορισθούν,

(ε) οι ζημίες τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση, στον βαθμό που μπορούν να προσδιορισθούν,

(στ) ο βαθμός συνεργασίας του φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση με την Κεντρική Τράπεζα,

(ζ) προηγούμενες παραβάσεις του φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση,

(η) ενδεχόμενες συστημικές συνέπειες της παράβασης.

Ειδικές διοικητικές κυρώσεις και λοιπά διοικητικά μέτρα που αφορούν τις πρόνοιες ανάκαμψης και εξυγίανσης

41ΣΤ.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου που προβλέπουν και επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις, σε περιπτώσεις που -

(α) Δεν έχουν καταρτιστεί, δεν διατηρούνται ούτε επικαιροποιούνται σχέδια ανάκαμψης ή σχέδια ανάκαμψης ομίλου, κατά παράβαση του άρθρου 23Α ή 23Γ αντίστοιχα, ή

(β) δεν έχει γνωστοποιηθεί στην Κεντρική Τράπεζα η πρόθεση να παρασχεθεί οικονομική στήριξη ομίλου, κατά παράβαση του άρθρου 23ΙΓ, ή

(γ) το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ δεν έχει γνωστοποιήσει στην Κεντρική Τράπεζα το γεγονός ότι το ΑΠΙ τελεί υπό κατάσταση αφερεγγυότητας ή ενδεχόμενης αφερεγγυότητας, κατά παράβαση του άρθρου 32Β,

ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας αφού καλέσει προηγουμένως σε απολογία τα μέλη του διοικητικού οργάνου ή και οποιαδήποτε άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία φέρουν ευθύνη για την παράβαση, έχει εξουσία να επιβάλει τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις και  διοικητικά μέτρα ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης:

(i) δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το υπαίτιο φυσικό πρόσωπο, ΑΠΙ, χρηματοδοτικό ίδρυμα, μητρική επιχείρηση της ΕΕ ή άλλο νομικό πρόσωπο και τη φύση της παράβασης·

(ii) διαταγή προς το υπεύθυνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για να παύσει την παράνομη συμπεριφορά και να απέχει από επανάληψή της στο μέλλον·

(iii) προσωρινή απαγόρευση κατά οποιουδήποτε μέλους του διοικητικού οργάνου του ΑΠΙ ή άλλου φυσικού προσώπου, που θεωρείται υπαίτιο, να ασκεί καθήκοντα σε ΑΠΙ·

(iv) σε περίπτωση ΑΠΙ, διοικητικά πρόστιμα μέχρι και 10% του συνολικού ετήσιου καθαρού ύψους του κύκλου εργασιών του εν λόγω ΑΠΙ κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος∙ σε περίπτωση ΑΠΙ που είναι θυγατρική μητρικής επιχείρησης, ο σχετικός κύκλος εργασιών είναι ο κύκλος εργασιών που προκύπτει από τους ενοποιημένους λογαριασμούς της επικεφαλής μητρικής επιχείρησης κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος·

(v) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, διοικητικό χρηματικό πρόστιμο μέχρι και πέντε εκατομμύρια ευρώ·

(vi) διοικητικό χρηματικό πρόστιμο μέχρι και το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, όπου μπορούν να καθοριστούν∙

(vii) σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, και ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, διοικητικό χρηματικό πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(2) Κατά την άσκηση των εξουσιών επιβολής διοικητικών κυρώσεων, η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται στενά με τις αρχές εξυγίανσης, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι διοικητικές κυρώσεις ή τα λοιπά μέτρα θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και, σε περίπτωση διασυνοριακών υποθέσεων, συντονίζουν τις ενέργειές τους.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα ασκεί τις εξουσίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και με το κυπριακό δίκαιο με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Άμεσα·

(β) σε συνεργασία με άλλες αρχές·

(γ) υπό την ευθύνη της, με ανάθεση καθηκόντων σε άλλες αρχές·

(δ) με αίτηση προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Διοικητικό πρόστιμο

42. (1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (8) έως (10) του άρθρου 17, του άρθρου 29Α, του εδαφίου  (1) του άρθρου 30 και των άρθρων 41Β και 41Γ, σε περίπτωση κατά την οποία η Κεντρική Τράπεζα, κατά την άσκηση των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων αυτής προς έλεγχο και εποπτεία των ΑΠΙ δυνάμει του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων αυτής προς συλλογή πληροφοριών, είσοδο και έρευνα δυνάμει των άρθρων 25 και 26, διαπιστώσει ότι οποιοδήποτε ΑΠΙ-

(α) Παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε νόμιμα εκδιδομένη προς τα ΑΠΙ οδηγία ή εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας, ή

(β) παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί, μέσα στην τακτή προθεσμία ή ελλείψει αυτής μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, προς οποιαδήποτε νόμιμα υποβαλλόμενη ή απευθυνόμενη προς αυτή απαίτηση ή ειδοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας, ή

(γ) συμμορφούμενο προς οποιαδήποτε τέτοια οδηγία, εγκύκλιο, απαίτηση ή ειδοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας ή προς οποιαδήποτε διάταξη ή του περί της Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου του 2014 ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων οδηγιών, παρέχει ή επιδεικνύει οποιαδήποτε παραπλανητικά, ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία ή πληροφορίες, τα οποία εγνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ή

(δ) παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή του περί της Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία το ΑΠΙ, έχει εξουσία να επιβάλλει για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο, από χίλια μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας έχει επιπρόσθετα την εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, από εκατό μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(2) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1), σε περίπτωση κατά την οποία η Κεντρική Τράπεζα, κατά την άσκηση των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της προς τον έλεγχο και την εποπτεία των ΑΠΙ δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών, περιλαμβανομένων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της προς συλλογή πληροφοριών, είσοδο και έρευνα δυνάμει των άρθρων 25 και 26, διαπιστώσει ότι οποιοδήποτε ΑΠΙ, λόγω υπαιτιότητας ή αμέλειας ή παράλειψης ή εν γνώσει του μέλους του διοικητικού οργάνου του ή/και του ανωτάτου διοικητικού στελέχους του ή/και διευθυντή του -

(α) παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε νόμιμα εκδιδομένη προς τα ΑΠΙ οδηγία ή εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας, ή

(β) παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί μέσα στην τακτή προθεσμία ή ελλείψει αυτής μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, προς οποιαδήποτε νόμιμα υποβαλλόμενη ή απευθυνόμενη προς αυτή απαίτηση ή ειδοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας, ή

(γ) συμμορφούμενη προς οποιαδήποτε τέτοια οδηγία, απαίτηση ή ειδοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας ή προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή του περί της Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου του 2014 ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων οδηγιών, παρέχει ή επιδεικνύει οποιαδήποτε παραπλανητικά, ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία ή πληροφορίες, τα οποία γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ή

(δ) παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή του περί της Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία το μέλος του διοικητικού οργάνου του ή/και ανώτατο διοικητικό στέλεχος ή/και διευθυντή του, έχει εξουσία να του επιβάλλει για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο από χίλια ευρώ (€1.000) μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και, σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, ο Διοικητικής της Κεντρικής Τράπεζας έχει επιπρόσθετα την εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, από εκατό ευρώ (€100) μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(3)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία η Κεντρική Τράπεζα, κατά την άσκηση των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της προς έλεγχο και εποπτεία των συστημάτων ή μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της προς είσοδο και έρευνα δυνάμει του άρθρου 28Ε, διαπιστώσει ότι οποιοδήποτε σύστημα ή μηχανισμός ανταλλαγής δεδομένων-

(i) Παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε νόμιμα εκδιδομένη προς τα συστήματα ή τους μηχανισμούς ανταλλαγής δεδομένων οδηγία ή εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας, ή

(ii) παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί μέσα στην τακτή προθεσμία ή ελλείψει αυτής μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, προς οποιαδήποτε νόμιμα υποβαλλόμενη ή απευθυνόμενη προς αυτό απαίτηση ή ειδοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας, ή

(iii) συμμορφούμενο προς οποιαδήποτε τέτοια οδηγία, απαίτηση ή ειδοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας ή προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών, παρέχει ή επιδεικνύει οποιαδήποτε παραπλανητικά, ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία ή πληροφορίες, τα οποία γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα,

ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία τους διαχειριστές των συστημάτων ή μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων, έχει εξουσία να επιβάλλει για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο από χίλια (€1,000) μέχρι ογδόντα χιλιάδες (€80,000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και, σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας έχει επιπρόσθετα την εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, από εκατό (€100) μέχρι οκτώ (€8,000) χιλιάδες ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(β) Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου (α), σε περίπτωση κατά την οποία η Κεντρική Τράπεζα, κατά την άσκηση των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της προς έλεγχο και εποπτεία των συστημάτων ή μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών, περιλαμβανομένων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της προς είσοδο και έρευνα δυνάμει του άρθρου 28Ε, διαπιστώσει ότι οποιοδήποτε σύστημα ή μηχανισμός ανταλλαγής δεδομένων, λόγω υπαιτιότητας ή αμέλειας ή παράλειψης ή εν γνώσει των μελών του διοικητικού οργάνου ή/και ανώτατου διοικητικού στελέχους ή/και του Διευθυντή-

(i) Παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε νόμιμα εκδιδομένη προς τις τράπεζες οδηγία ή εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας, ή

(ii) παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί μέσα στην τακτή προθεσμία ή ελλείψει αυτής μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, προς οποιαδήποτε νόμιμα υποβαλλόμενη ή απευθυνόμενη προς αυτό απαίτηση ή ειδοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας, ή

(iii) συμμορφούμενο προς οποιαδήποτε τέτοια οδηγία, απαίτηση ή ειδοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας ή προς οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών, παρέχει ή επιδεικνύει οποιαδήποτε παραπλανητικά, ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία ή πληροφορίες, τα οποία γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα,

ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία τα μέλη του διοικητικού οργάνου ή/και το ανώτατο διοικητικό στέλεχος ή/και το διευθυντή, έχει εξουσία να του επιβάλλει για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο από χίλια (€1,000) μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20,000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και, σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας έχει επιπρόσθετα την εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, από εκατό (€100) μέχρι χίλια ευρώ (€1,000) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(4)(α) H Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα που στοχεύουν στην παύση διαπιστωμένων παραβάσεων ή των αιτίων αυτών των παραβάσεων σε χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών και μικτές εταιρείες συμμετοχών ή στα υπεύθυνα διευθυντικά στελέχη τους, που παραβαίνουν τον παρόντα Νόμο και τις οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει αυτού καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, οι πρόνοιες των εδαφίων (1) και (2).

Διοικητικό πρόστιμο

42Α. Σε περίπτωση που ΑΠΙ παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 924/2009, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας δύναται, αφού προηγουμένως ακούσει το ΑΠΙ, να της επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) και, σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, να επιβάλλει επιπρόσθετα, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500), για κάθε ημέρα για την οποία συνεχίζεται η παράβαση.

Δημοσιοποίηση διοικητικών κυρώσεων

42Β.-(1)(α) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της τουλάχιστον τις διοικητικές κυρώσεις εναντίον των οποίων δεν έχει κινηθεί προσφυγή δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος, και που επιβάλλονται για παραβάσεις του παρόντος Νόμου ή του περί της Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων οδηγιών περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον τύπο και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την ενημέρωση του εν λόγω προσώπου σχετικά με τις εν λόγω κυρώσεις.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να δημοσιοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην ιστοσελίδα της, τις μη τελεσίδικες κυρώσεις και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των προσφυγών που έχουν κινηθεί εναντίον των αποφάσεων αυτών και τα αποτελέσματά τους.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί τις κυρώσεις ανωνύμως, κατά νόμιμο τρόπο, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) όταν η κύρωση επιβάλλεται σε φυσικό πρόσωπο και, μετά από υποχρεωτική εκ των προτέρων αξιολόγηση, η δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεωρείται δυσανάλογη,

(β) όταν η δημοσιοποίηση θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοοικονομικών αγορών ή διεξαγόμενη ποινική έρευνα,

(γ) όταν η δημοσιοποίηση θα προξενούσε, στο βαθμό που αυτό μπορεί να προσδιορισθεί, δυσανάλογη ζημία στα εμπλεκόμενα ΑΠΙ, υποκαταστήματα ή φυσικά πρόσωπα.

Εναλλακτικά, όταν οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο είναι πιθανόν να εκλείψουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αποφασίσει ότι η κατά το εδάφιο (1) δημοσιοποίηση μπορεί να αναβληθεί για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται δυνάμει των εδαφίων (1) ή (2) παραμένουν στην ιστοσελίδα της για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται στην ιστοσελίδα της μόνο για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

Ανταλλαγή πληροφοριών για τις κυρώσεις και τήρηση κεντρικής βάσης δεδομένων από την ΕΑΤ

42Γ.-(1) Με την επιφύλαξη τήρησης των απαιτήσεων του επαγγελματικού απορρήτου που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 28Α, η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει την ΕΑΤ για όλες τις διοικητικές κυρώσεις, περιλαμβανομένων όλων των μόνιμων απαγορεύσεων, που επιβάλλονται σύμφωνα με τα εδάφια (8) έως (10) του άρθρου 17 και τα άρθρα 41Γ, 41Δ και 41ΣΤ καθώς και για κάθε σχετική προσφυγή και τα αποτελέσματά της, προκειμένου η ΕΑΤ να διατηρεί κεντρική βάση δεδομένων με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Αυτή η βάση δεδομένων είναι προσβάσιμη μόνο στις αρμόδιες αρχές και ενημερώνεται βάσει των πληροφοριών που παρέχουν οι αρμόδιες αρχές.

(2) Όταν η Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί την καλή φήμη για τους σκοπούς των εδαφίων (2Α) και (10) του άρθρου 4 και του εδαφίου (4) του άρθρου 19 καθώς και για τους σκοπούς της περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας και Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Οργάνου και των Διευθυντών των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγίας του 2014, συμβουλεύεται τη βάση δεδομένων της ΕΑΤ με τις διοικητικές κυρώσεις. Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει την ΕΑΤ σε περίπτωση αλλαγής περιλαμβανομένης επιτυχημένης προσφυγής.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα ελέγχει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, την ύπαρξη σχετικής καταδίκης στο ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου. Για τον σκοπό αυτό ανταλλάσσονται πληροφορίες σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 71.068.

(4) Η δημοσίευση των διοικητικών κυρώσεων από την Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 42Β συνδέεται ηλεκτρονικά μέσω συνδέσμου στην ιστοσελίδα της ΕΑΤ και περιλαμβάνει αναφορά στο χρονικό διάστημα για το οποίο η Δημοκρατία δημοσιεύει τις διοικητικές κυρώσεις.

Δικαίωμα προσφυγής

42Δ.-(1) Κατά των αποφάσεων και μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 δύναται να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με της διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(2) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα δεν λάβει απόφαση εντός εξαμήνου από την ημερομηνία υποβολής αίτησης άδειας λειτουργίας η οποία περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, ο αιτητής έχει δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(3) Οποιοδήποτε θιγόμενο πρόσωπο έχει δικαίωμα προσφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος, κατά απόφασης για τη λήψη μέτρου πρόληψης κρίσεων ή απόφασης για την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας που ασκεί η Κεντρική Τράπεζα δυνάμει του παρόντος Νόμου που αφορούν την ανάκαμψη και εξυγίανση.