Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα

41Γ.-(1)(α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 41Β, η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, του περί της Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 καθώς και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και εγκυκλίων και σε περίπτωση παραβάσεων επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα που ορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι οι διοικητικές κυρώσεις και τα άλλα διοικητικά μέτρα που επιβάλλει έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα.

(2) Όταν οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) εφαρμόζονται σε πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και εγκυκλίων επιστολών καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιβάλλει κυρώσεις στα μέλη του διοικητικού οργάνου και σε άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία φέρουν ευθύνη για την παράβαση.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα έχει κάθε εξουσία συγκέντρωσης πληροφοριών και διερεύνησης που είναι αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και τηρουμένων άλλων σχετικών διατάξεων που θεσπίζονται στον παρόντα Νόμο και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, στις εν λόγω εξουσίες συμπεριλαμβάνονται:

(α) η εξουσία να απαιτείται από τα ακόλουθα φυσικά ή νομικά πρόσωπα να παρέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων της, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τη χορήγηση δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων καθώς και τις εκθέσεις που λαμβάνονται από το πιστωτικό ίδρυμα αναφορικά με τις εργασίες και την οικονομική κατάσταση των οφειλετών του συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται ανά τακτά διαστήματα και με συγκεκριμένους μορφότυπους για εποπτικούς και συναφείς στατιστικούς σκοπούς:

(i) πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα ή ευρισκόμενα στη Δημοκρατία,

(ii) χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στη Δημοκρατία,

(iii) μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στη Δημοκρατία,

(iv) εταιρείες συμμετοχής μεικτών δραστηριοτήτων εγκατεστημένες στη Δημοκρατία,

(v) πρόσωπα που ανήκουν στις οντότητες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) έως (iv),

(vi) τρίτους στους οποίους οι οντότητες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) έως (iv) ανέθεσαν λειτουργικά καθήκοντα ή δραστηριότητες,

(β) η εξουσία διεξαγωγής όλων των αναγκαίων ερευνών για οιοδήποτε πρόσωπο αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i) έως (vi) της παραγράφου (α) εγκατεστημένο ή ευρισκόμενο στη Δημοκρατία, όπου είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της Κεντρικής Τράπεζας συμπεριλαμβανομένων-

(i) του δικαιώματος να απαιτείται η υποβολή εγγράφων,

(ii) της εξέτασης των βιβλίων και αρχείων των προσώπων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) έως (vi) της παραγράφου (α) και της λήψης αντιγράφων ή αποσπασμάτων από τα εν λόγω βιβλία και αρχεία,

(iii) της λήψης προφορικών ή γραπτών εξηγήσεων από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i) έως (vi) της παραγράφου (α) ή τους εκπροσώπους του ή τα μέλη του προσωπικού του και

(iv) της συνέντευξης οποιουδήποτε άλλου προσώπου που συναινεί προς τούτο με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν το αντικείμενο έρευνας,

(γ) τηρουμένων άλλων προϋποθέσεων που προβλέπονται στο ενωσιακό δίκαιο, η εξουσία διεξαγωγής όλων των απαραίτητων επιθεωρήσεων στις επιχειρηματικές εγκαταστάσεις των νομικών προσώπων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) έως (vi) της παραγράφου (α) και οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης που περιλαμβάνεται στην ενοποιημένη εποπτεία όταν η Κεντρική Τράπεζα ενεργεί ως η αρμόδια αρχή για την ενοποιημένη εποπτεία, υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνει εκ των προτέρων τις άλλες εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές.