Εποπτικές εξουσίες και εξουσίες επιβολής κυρώσεων

41Β.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται δυνάμει των προνοιών του παρόντος Νόμου, του περί της Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 να παρεμβαίνει στις δραστηριότητες των ΑΠΙ, των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών και των μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών και να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει αυτών για την άσκηση των καθηκόντων της, περιλαμβανομένων ειδικότερα του δικαιώματος ανάκλησης άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 4Α(1) του παρόντος Νόμου, των εξουσιών που προβλέπονται στα άρθρα 4Α(1), 29Α, 26Θ και 30(1)(β)(vi), (vii), (viii), (ix) και (x), (η), (θ), (ι), (ια), (ιβ), (ιγ) και (ιδ) και (3)(α) έως (στ) και (4) του παρόντος Νόμου, καθώς και των εξουσιών λήψης των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 4Γ(6) του παρόντος Νόμου.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα ασκεί τις εποπτικές της εξουσίες και τις εξουσίες της για την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και με άλλη σχετική νομοθεσία με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) απευθείας,

(β) σε συνεργασία με άλλες αρχές,

(γ) υπό την ευθύνη της με ανάθεση καθηκόντων στις εν λόγω αρχές,

(δ) με αίτηση προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

(3) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Κεντρική Τράπεζα, κατά την άσκηση των εποπτικών της εξουσιών και των εξουσιών της για την επιβολή κυρώσεων, αναφέρουν τους λόγους στους οποίους βασίζονται.