Καταγγελίες παραβάσεων

41Α.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα, με οδηγία που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 41, θεσπίζει αποτελεσματικούς και αξιόπιστους μηχανισμούς για την ενθάρρυνση των καταγγελιών προς αυτήν ενδεχόμενων ή πραγματοποιηθέντων παραβάσεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών και εγκυκλίων, επιστολών καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(2) Η οδηγία που προβλέπεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει πρόνοιες για τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) συγκεκριμένες διαδικασίες για τη λήψη και την παρακολούθηση καταγγελιών για παραβάσεις,

(β) κατάλληλη προστασία για εργαζομένους στα ΑΠΙ που κοινοποιούν παραβάσεις που διαπράττονται εντός του ΑΠΙ, τουλάχιστον έναντι αντιποίνων, διακρίσεων ή άλλων μορφών άνισης μεταχείρισης,

(γ) προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο του προσώπου που καταγγέλλει τις παραβάσεις, όσο και του φυσικού προσώπου που κατ’ ισχυρισμό διέπραξε παράβαση, σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο,

(δ) σαφείς κανόνες ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα σε όλες τις περιπτώσεις σχετικά με το πρόσωπο που καταγγέλλει τις παραβάσεις οι οποίες έχουν διαπραχθεί εντός του ΑΠΙ, εκτός εάν η αποκάλυψη της ταυτότητάς του απαιτείται από το εθνικό δίκαιο στο πλαίσιο περαιτέρω ερευνών ή μεταγενέστερης ποινικής διαδικασίας.

(3)(α) Τα ΑΠΙ θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες ώστε οι εργαζόμενοι να καταγγέλλουν παραβάσεις εσωτερικά, μέσω ειδικού, ανεξάρτητου και αυτόνομου διαύλου.

Ο δίαυλος αυτός μπορεί επίσης να παρέχεται με ρυθμίσεις που προβλέπονται από τους κοινωνικούς εταίρους. Ισχύει η ίδια προστασία με εκείνη που προβλέπεται στις παραγράφους (β) έως (δ) του εδαφίου (2).