Εξουσία έκδοσης οδηγιών

41 .-(1) Η Κεντρική Τράπεζα για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος Νόμου καθώς και την εκτέλεση των δυνάμει του παρόντος Νόμου και του περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμου αρμοδιοτήτων της και τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται να εκδίδει γενικές ή ειδικές οδηγίες τις οποίες γνωστοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε ορίσει.

(2) Κατά την άσκηση της διακριτικής της ευχέρειας όπου αυτή προβλέπεται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, η Κεντρική Τράπεζα θα ενεργεί αφού λάβει υπόψη για καθοδηγητικούς σκοπούς τη διεθνή πρακτική και τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προστασία των καταθετών και τα συμφέροντα των πελατών των ΑΠΙ γενικά, καθώς και την ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση ή οδηγίες.

(3) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των εδαφίων (1) και (2), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει οδηγίες για θέματα τραπεζικής πρακτικής και δεοντολογίας, περιλαμβανομένων οδηγιών αναφορικά με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες ανοίγματος, τήρησης, λειτουργίας και κλεισίματος τρεχούμενων λογαριασμών, καθώς και για τις προϋποθέσεις και διαδικασίες παραχώρησης ή ανάκλησης παραχωρούμενων βιβλιαρίων επιταγών.

(4) Στα πλαίσια των πιο πάνω εξουσιών της και με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των ακάλυπτων επιταγών, συμπεριλαμβανομένων επιταγών που εκδόθηκαν οποτεδήποτε πριν ή κατά την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν πληρωτέες, η Κεντρική Τράπεζα θέλει εκδώσει οδηγίες, δημοσιευόμενες στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τη δημιουργία, τήρηση και λειτουργία Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών στο οποίο δύνανται να καταχωρούνται, σύμφωνα με διαδικασία σαφώς καθοριζομένη στις οδηγίες, πληροφορίες και στοιχεία αναφορικά με εκδότες ακάλυπτων επιταγών, πτωχεύσαντες ή εκκαθαρισθέντες, καθώς και καταδικασθέντες για αδικήματα σχετικά με την έκδοση ακάλυπτων επιταγών, με σκοπό την επιβολή σ' αυτούς τέτοιων μέτρων στερητικών του δικαιώματος κατοχής, κτήσης ή χρησιμοποίησης βιβλιαρίων επιταγών ή τρεχούμενων τραπεζικών λογαριασμών όπως ήθελε ειδικότερα καθορίζεται στις οδηγίες. Η ευθύνη της λειτουργίας, ενημέρωσης και τήρησης του εν λόγω Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών ανατίθεται από την Κεντρική Τράπεζα σε Διαχειριστική Επιτροπή που διορίζεται για το σκοπό αυτό.

(5) Οι δυνάμει του εδαφίου (4) εκδιδόμενες οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας περιέχουν πρόνοιες που διέπουν ή ρυθμίζουν ειδικότερα-

(α) Τη σύνθεση, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Επιτροπής,

(β) τα θέματα αμοιβής ή αποζημίωσης των μελών που θα διοριστούν στη Διαχειριστική Επιτροπή,

(γ) την ακολουθητέα από τη Διαχειριστική Επιτροπή διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και τα βασικά κριτήρια ή αρχές που θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη των αποφάσεων αυτών,

(δ) το δικαίωμα και τον τρόπο χρήσης ή πρόσβασης στα στοιχεία ή τις πληροφορίες του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών,

(ε) οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε κριθεί χρήσιμο ή σκόπιμο να ρυθμιστεί ή καθοριστεί στις οδηγίες, περιλαμβανομένου ενός δίκαιου τρόπου ανάκτησης από την Κεντρική Τράπεζα των δαπανών που υφίσταται για την αρχική εγκατάσταση και τη μετέπειτα λειτουργία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών.

(6) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των εδαφίων (1) και (2), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει οδηγίες σχετικά με τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες λειτουργίας συστημάτων ή μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση από την Κεντρική Τράπεζα των δεδομένων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο και την αξιολόγηση του αξιόχρεου των πελατών και συνδεδεμένων με αυτών προσώπων από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες συνεργασίας τέτοιων συστημάτων ή μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων με άλλες αντίστοιχες διευθετήσεις ή με πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό:

Νοείται ότι, η οδηγία που εκδίδεται με βάση το παρόν εδάφιο δύναται να προβλέπει περί ανταλλαγής μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων μόνο εκείνων των δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών που είναι απολύτως απαραίτητα για σκοπούς που σχετίζονται με την αξιολόγηση του αξιόχρεου των πελατών και των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων και τη διαχείριση του πιστωτικού ή και άλλων συναφών κινδύνων καθώς και για τη χρήση από την Κεντρική Τράπεζα των πληροφοριών αυτών που κρίνονται απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο.

(7) Οι δυνάμει του εδαφίου (6) εκδιδόμενες οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας περιέχουν πρόνοιες που διέπουν ή ρυθμίζουν ειδικότερα:

(α) Τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που καταχωρούνται στη βάση δεδομένων συστήματος ή μηχανισμού ανταλλαγής δεδομένων.

(β) τη συχνότητα της παροχής στοιχείων ή πληροφοριών στη βάση δεδομένων συστήματος ή μηχανισμού ανταλλαγής δεδομένων.

(γ) το δικαίωμα και τον τρόπο χρήσης ή πρόσβασης στα στοιχεία ή τις πληροφορίες των συστημάτων ή μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων.

(δ) τις υποχρεώσεις του διαχειριστή του μηχανισμού ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ.

(ε) τη διαδικασία χειρισμού παραπόνων πελατών που σχετίζονται με δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σύστημα ή μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων.

(ζ) οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε κριθεί χρήσιμο ή σκόπιμο να ρυθμιστεί ή καθοριστεί στις οδηγίες.

(8) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των εδαφίων (1) και (2) και τηρουμένου του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει οδηγίες προς τα ΑΠΙ για σκοπούς περιορισμού της παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων προς-

(α) τα μέλη του διοικητικού οργάνου του ΑΠΙ, με σκοπό τη διασφάλιση της καταλληλότητάς τους και ειδικότερα για την αποφυγή του κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων, και

(β) τους μετόχους που έχουν ειδική συμμετοχή, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εσωτερικής διακυβέρνησης του ΑΠΙ και την αποφυγή του κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά αποφάσεις του διοικητικού οργάνου που τυχόν επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τα συμφέροντα των εν λόγω μετόχων,

και οι εν λόγω περιορισμοί δύνανται να εφαρμόζονται σε σχέση με το ΑΠΙ σε ενοποιημένη βάση.