ΑΠΙ που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους

40. Αν οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα έχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες ή να καταστεί ανίκανο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή αν πρόκειται να αναστείλει πληρωμές ή εάν αντιληφθεί οποιαδήποτε ουσιαστική χειροτέρευση στην κατάστασή του, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Κεντρική Τράπεζα.