Αξιολόγηση της ισοδυναμίας τρίτων χωρών στην ενοποιημένη εποπτεία

39ΣΤ.-(1)(α) Σε περίπτωση ΑΠΙ, που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία, η μητρική επιχείρηση του οποίου είναι πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, η έδρα της οποίας βρίσκεται σε τρίτη χώρα και δεν υπόκειται σε ενοποιημένη εποπτεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 39, η Κεντρική Τράπεζα ελέγχει κατά πόσον το ΑΠΙ αυτό υπόκειται σε ενοποιημένη εποπτεία από εποπτική αρχή τρίτης χώρας, η οποία είναι ισοδύναμη με τις αρχές που διέπει η Οδηγία 2013/36/ΕΕ και με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Πρώτο Μέρος, Τίτλος II, Κεφάλαιο 2, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(β) Η αξιολόγηση διενεργείται από την Κεντρική Τράπεζα, εάν είναι υπεύθυνη για την ενοποιημένη εποπτεία, κατόπιν αιτήματος της μητρικής επιχείρησης ή μιας από τις ρυθμιζόμενες οντότητες με άδεια λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή με δική της πρωτοβουλία. Η Κεντρική Τράπεζα συμβουλεύεται με τις άλλες εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές.

(γ) Η Κεντρική Τράπεζα, όταν διεξάγει την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο (α), λαμβάνει υπόψη της οποιαδήποτε σχετική καθοδήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών και για το σκοπό αυτό συμβουλεύεται την ΕΑΤ προτού λάβει απόφαση.

(2)(α) Ελλείψει ισοδύναμης εποπτείας, η Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζει κατ’ αναλογία στο ΑΠΙ τον παρόντα Νόμο και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή εφαρμόζει άλλες κατάλληλες εποπτικές τεχνικές που επιτυγχάνουν τους στόχους της εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση.

(β) Οι εποπτικές τεχνικές συμφωνούνται από την Κεντρική Τράπεζα όταν είναι υπεύθυνη για την ενοποιημένη εποπτεία, έπειτα από διαβούλευση με τις άλλες εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές.

(γ) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται ιδίως να ζητά τη δημιουργία χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών που να έχει την έδρα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να εφαρμόζει τις διατάξεις για την ενοποιημένη εποπτεία στην ενοποιημένη θέση της εν λόγω χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή στην ενοποιημένη θέση των πιστωτικών ιδρυμάτων της εν λόγω μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών.

(δ) Οι εποπτικές τεχνικές είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους της ενοποιημένης εποπτείας, όπως καθορίζονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 19, στα εδάφια (2), (6), (6δις), (6Α), (8) και (9) του άρθρου 27, στα εδάφια (5), (7), (8), (9), (10), (10Α), (11), (11Α), (12) και (13) του άρθρου 39, στα άρθρα 39Α, 39Β, 39Γ, 39Δ, 39Ε, 39ΣΤ και 39ΣΤ και στο εδάφιο (4) του άρθρου 42 και γνωστοποιούνται στις άλλες εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές, την ΕΑΤ και την Επιτροπή.