Τράπεζες που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους

40. Αν οποιαδήποτε τράπεζα έχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες ή να καταστεί ανίκανη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ή αν πρόκειται να αναστείλει πληρωμές οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Κεντρική Τράπεζα.