Εξουσία έκδοσης οδηγιών

41 .-(1) Η Κεντρική Τράπεζα για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος Νόμου καθώς και την εκτέλεση των δυνάμει του παρόντος Νόμου και του περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμου αρμοδιοτήτων της και τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται να εκδίδει γενικές ή ειδικές οδηγίες τις οποίες γνωστοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε ορίσει.

(2) Κατά την άσκηση της διακριτικής της ευχέρειας όπου αυτή προβλέπεται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, η Κεντρική Τράπεζα θα ενεργεί αφού λάβει υπόψη για καθοδηγητικούς σκοπούς τη διεθνή πρακτική και τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προστασία των καταθετών και τα συμφέροντα των πελατών των τραπεζών γενικά, καθώς και την ομαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και θα εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση ή οδηγίες.

(3) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των εδαφίων (1) και (2), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει οδηγίες για θέματα τραπεζικής πρακτικής και δεοντολογίας, περιλαμβανομένων οδηγιών αναφορικά με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες ανοίγματος, τήρησης, λειτουργίας και κλεισίματος τρεχούμενων λογαριασμών, καθώς και για τις προϋποθέσεις και διαδικασίες παραχώρησης ή ανάκλησης παραχωρούμενων βιβλιαρίων επιταγών.

(4) Στα πλαίσια των πιο πάνω εξουσιών της και με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των ακάλυπτων επιταγών, η Κεντρική Τράπεζα θέλει εκδώσει οδηγίες, δημοσιευόμενες στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τη δημιουργία, τήρηση και λειτουργία Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών στο οποίο δύνανται να καταχωρούνται, σύμφωνα με διαδικασία σαφώς καθοριζομένη στις οδηγίες, πληροφορίες και στοιχεία αναφορικά με εκδότες ακάλυπτων επιταγών, πτωχεύσαντες ή εκκαθαρισθέντες, καθώς και καταδικασθέντες για αδικήματα σχετικά με την έκδοση ακάλυπτων επιταγών, με σκοπό την επιβολή σ' αυτούς τέτοιων μέτρων στερητικών του δικαιώματος κατοχής, κτήσης ή χρησιμοποίησης βιβλιαρίων επιταγών ή τρεχούμενων τραπεζικών λογαριασμών όπως ήθελε ειδικότερα καθορίζεται στις οδηγίες. Η ευθύνη της λειτουργίας, ενημέρωσης και τήρησης του εν λόγω Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών ανατίθεται από την Κεντρική Τράπεζα σε Διαχειριστική Επιτροπή που διορίζεται για το σκοπό αυτό:

Νοείται ότι οι δυνάμει του παρόντος εδαφίου οδηγίες δύνανται να εκδοθούν μετά από συνεννόηση από κοινού με τον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών και Συνεργατικής Ανάπτυξης ώστε αυτές να τυγχάνουν ταυτόχρονης και ταυτόσημης εφαρμογής και στα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα με σκοπό την ενιαία ρύθμιση και λειτουργία κοινού Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών.

(5) Οι δυνάμει του εδαφίου (4) εκδιδόμενες οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας περιέχουν πρόνοιες που διέπουν ή ρυθμίζουν ειδικότερα-

(α) Τη σύνθεση, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Επιτροπής,

(β) τα θέματα αμοιβής ή αποζημίωσης των μελών που θα διοριστούν στη Διαχειριστική Επιτροπή,

(γ) την ακολουθητέα από τη Διαχειριστική Επιτροπή διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και τα βασικά κριτήρια ή αρχές που θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη των αποφάσεων αυτών,

(δ) το δικαίωμα και τον τρόπο χρήσης ή πρόσβασης στα στοιχεία ή τις πληροφορίες του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών,

(ε) οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε κριθεί χρήσιμο ή σκόπιμο να ρυθμιστεί ή καθοριστεί στις οδηγίες, περιλαμβανομένου ενός δίκαιου τρόπου ανάκτησης από την Κεντρική Τράπεζα των δαπανών που υφίσταται για την αρχική εγκατάσταση και τη μετέπειτα λειτουργία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών.