Εποπτικές εξουσίες και εξουσίες επιβολής κυρώσεων

41Β.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται δυνάμει των προνοιών του παρόντος Νόμου, του περί της Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 να παρεμβαίνει στις δραστηριότητες των ΑΠΙ και να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει αυτών για την άσκηση των καθηκόντων της, περιλαμβανομένων ειδικότερα του δικαιώματος ανάκλησης άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 4Α, των εξουσιών που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 29Α και των εξουσιών που ορίζονται στα άρθρα 26Θ και 30.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα ασκεί τις εποπτικές της εξουσίες και τις εξουσίες της για την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και με άλλη σχετική νομοθεσία με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) απευθείας,

(β) σε συνεργασία με άλλες αρχές,

(γ) υπό την ευθύνη της με ανάθεση καθηκόντων στις εν λόγω αρχές,

(δ) με αίτηση προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.