Ειδικές διοικητικές κυρώσεις και λοιπά διοικητικά μέτρα που αφορούν τις πρόνοιες ανάκαμψης και εξυγίανσης

41ΣΤ.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου που προβλέπουν και επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις, σε περιπτώσεις που -

(α) Δεν έχουν καταρτιστεί, δεν διατηρούνται ούτε επικαιροποιούνται σχέδια ανάκαμψης ή σχέδια ανάκαμψης ομίλου, κατά παράβαση του άρθρου 23Α ή 23Γ αντίστοιχα, ή

(β) δεν έχει γνωστοποιηθεί στην Κεντρική Τράπεζα η πρόθεση να παρασχεθεί οικονομική στήριξη ομίλου, κατά παράβαση του άρθρου 23ΙΓ, ή

(γ) το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ δεν έχει γνωστοποιήσει στην Κεντρική Τράπεζα το γεγονός ότι το ΑΠΙ τελεί υπό κατάσταση αφερεγγυότητας ή ενδεχόμενης αφερεγγυότητας, κατά παράβαση του άρθρου 32Β,

ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας αφού καλέσει προηγουμένως σε απολογία τα μέλη του διοικητικού οργάνου ή και οποιαδήποτε άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία φέρουν ευθύνη για την παράβαση, έχει εξουσία να επιβάλει τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις και  διοικητικά μέτρα ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης:

(i) δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το υπαίτιο φυσικό πρόσωπο, ΑΠΙ, χρηματοδοτικό ίδρυμα, μητρική επιχείρηση της ΕΕ ή άλλο νομικό πρόσωπο και τη φύση της παράβασης·

(ii) διαταγή προς το υπεύθυνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για να παύσει την παράνομη συμπεριφορά και να απέχει από επανάληψή της στο μέλλον·

(iii) προσωρινή απαγόρευση κατά οποιουδήποτε μέλους του διοικητικού οργάνου του ΑΠΙ ή άλλου φυσικού προσώπου, που θεωρείται υπαίτιο, να ασκεί καθήκοντα σε ΑΠΙ·

(iv) σε περίπτωση ΑΠΙ, διοικητικά πρόστιμα μέχρι και 10% του συνολικού ετήσιου καθαρού ύψους του κύκλου εργασιών του εν λόγω ΑΠΙ κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος∙ σε περίπτωση ΑΠΙ που είναι θυγατρική μητρικής επιχείρησης, ο σχετικός κύκλος εργασιών είναι ο κύκλος εργασιών που προκύπτει από τους ενοποιημένους λογαριασμούς της επικεφαλής μητρικής επιχείρησης κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος·

(v) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, διοικητικό χρηματικό πρόστιμο μέχρι και πέντε εκατομμύρια ευρώ·

(vi) διοικητικό χρηματικό πρόστιμο μέχρι και το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, όπου μπορούν να καθοριστούν∙

(vii) σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, και ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, διοικητικό χρηματικό πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(2) Κατά την άσκηση των εξουσιών επιβολής διοικητικών κυρώσεων, η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται στενά με τις αρχές εξυγίανσης, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι διοικητικές κυρώσεις ή τα λοιπά μέτρα θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και, σε περίπτωση διασυνοριακών υποθέσεων, συντονίζουν τις ενέργειές τους.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα ασκεί τις εξουσίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και με το κυπριακό δίκαιο με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Άμεσα·

(β) σε συνεργασία με άλλες αρχές·

(γ) υπό την ευθύνη της, με ανάθεση καθηκόντων σε άλλες αρχές·

(δ) με αίτηση προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.