Δημοσιοποίηση αποφάσεων Κεντρικής Τράπεζας

42Β.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 28Α(1) και του άρθρου 28Β, η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί τις αποφάσεις της με τις οποίες επιβάλλει κυρώσεις δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός εάν κατά την άποψή της συντρέχουν λόγοι μη δημοσιοποίησης της απόφασής της, όπως για παράδειγμα όταν τέτοια δημοσιοποίηση θα ήταν επιζήμια για τα συμφέροντα των καταθετών.

(2)  Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να δημοσιοποιεί αυτούσια ή περιληπτικά τέτοιες αποφάσεις που λαμβάνει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών και οδηγιών.