Διοικητικό πρόστιμο

42Α. Σε περίπτωση που ΑΠΙ παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 924/2009, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας δύναται, αφού προηγουμένως ακούσει το ΑΠΙ, να της επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) και, σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, να επιβάλλει επιπρόσθετα, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500), για κάθε ημέρα για την οποία συνεχίζεται η παράβαση.