Διοικητικό πρόστιμο

42Α. Σε περίπτωση που τράπεζα παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις των άρθρων 3, 4 και 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 2560/2001, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας δύναται, αφού προηγουμένως ακούσει την τράπεζα, να της επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις  χιλιάδες ευρώ και, σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, να επιβάλλει επιπρόσθετα, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα εκατό ευρώ, για κάθε ημέρα για την οποία συνεχίζεται η παράβαση.