Δημοσιοποίηση διοικητικών κυρώσεων

42Β.-(1)(α) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της τουλάχιστον τις διοικητικές κυρώσεις εναντίον των οποίων δεν έχει κινηθεί προσφυγή δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος, και που επιβάλλονται για παραβάσεις του παρόντος Νόμου ή του περί της Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων οδηγιών περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον τύπο και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την ενημέρωση του εν λόγω προσώπου σχετικά με τις εν λόγω κυρώσεις.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να δημοσιοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην ιστοσελίδα της, τις μη τελεσίδικες κυρώσεις και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των προσφυγών που έχουν κινηθεί εναντίον των αποφάσεων αυτών και τα αποτελέσματά τους.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί τις κυρώσεις ανωνύμως, κατά νόμιμο τρόπο, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) όταν η κύρωση επιβάλλεται σε φυσικό πρόσωπο και, μετά από υποχρεωτική εκ των προτέρων αξιολόγηση, η δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεωρείται δυσανάλογη,

(β) όταν η δημοσιοποίηση θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοοικονομικών αγορών ή διεξαγόμενη ποινική έρευνα,

(γ) όταν η δημοσιοποίηση θα προξενούσε, στο βαθμό που αυτό μπορεί να προσδιορισθεί, δυσανάλογη ζημία στα εμπλεκόμενα ΑΠΙ, υποκαταστήματα ή φυσικά πρόσωπα.

Εναλλακτικά, όταν οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο είναι πιθανόν να εκλείψουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αποφασίσει ότι η κατά το εδάφιο (1) δημοσιοποίηση μπορεί να αναβληθεί για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται δυνάμει των εδαφίων (1) ή (2) παραμένουν στην ιστοσελίδα της για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται στην ιστοσελίδα της μόνο για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.