Ανταλλαγή πληροφοριών για τις κυρώσεις και τήρηση κεντρικής βάσης δεδομένων από την ΕΑΤ

42Γ.-(1) Με την επιφύλαξη τήρησης των απαιτήσεων του επαγγελματικού απορρήτου που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 28Α, η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει την ΕΑΤ για όλες τις διοικητικές κυρώσεις, περιλαμβανομένων όλων των μόνιμων απαγορεύσεων, που επιβάλλονται σύμφωνα με τα εδάφια (8) έως (10) του άρθρου 17 και τα άρθρα 41Γ, 41Δ και 41ΣΤ καθώς και για κάθε σχετική προσφυγή και τα αποτελέσματά της, προκειμένου η ΕΑΤ να διατηρεί κεντρική βάση δεδομένων με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Αυτή η βάση δεδομένων είναι προσβάσιμη μόνο στις αρμόδιες αρχές και ενημερώνεται βάσει των πληροφοριών που παρέχουν οι αρμόδιες αρχές.

(2) Όταν η Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί την καλή φήμη για τους σκοπούς των εδαφίων (2Α) και (10) του άρθρου 4 και του εδαφίου (4) του άρθρου 19 καθώς και για τους σκοπούς της περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας και Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Οργάνου και των Διευθυντών των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγίας του 2014, συμβουλεύεται τη βάση δεδομένων της ΕΑΤ με τις διοικητικές κυρώσεις. Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει την ΕΑΤ σε περίπτωση αλλαγής περιλαμβανομένης επιτυχημένης προσφυγής.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα ελέγχει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, την ύπαρξη σχετικής καταδίκης στο ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου. Για τον σκοπό αυτό ανταλλάσσονται πληροφορίες σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 71.068.

(4) Η δημοσίευση των διοικητικών κυρώσεων από την Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 42Β συνδέεται ηλεκτρονικά μέσω συνδέσμου στην ιστοσελίδα της ΕΑΤ και περιλαμβάνει αναφορά στο χρονικό διάστημα για το οποίο η Δημοκρατία δημοσιεύει τις διοικητικές κυρώσεις.