Δικαίωμα προσφυγής

42Δ.-(1) Κατά των αποφάσεων και μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με της διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(2) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα δεν λάβει απόφαση εντός εξαμήνου από την ημερομηνία υποβολής αίτησης άδειας λειτουργίας η οποία περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, ο αιτητής έχει δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(3) Οποιοδήποτε θιγόμενο πρόσωπο έχει δικαίωμα προσφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος, κατά απόφασης για τη λήψη μέτρου πρόληψης κρίσεων ή απόφασης για την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας που ασκεί η Κεντρική Τράπεζα δυνάμει του παρόντος Νόμου που αφορούν την ανάκαμψη και εξυγίανση.