Δικαίωμα προσφυγής

42Δ.-(1) Κατά των αποφάσεων και μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με της διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(2) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα δεν λάβει απόφαση εντός εξαμήνου από την ημερομηνία υποβολής αίτησης άδειας λειτουργίας η οποία περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, ο αιτητής έχει δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος.