Λοιπές διοικητικές κυρώσεις και μέτρα

41Δ.-(1) Το παρόν άρθρο ισχύει τουλάχιστον όταν συμβαίνει οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) ΑΠΙ απέκτησε την άδεια λειτουργίας με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιοδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο,

(β) ΑΠΙ, αφού πληροφορήθηκε για απόκτηση ή εκποίηση συμμετοχών στο κεφάλαιό του οι οποίες αυξάνουν ή μειώνουν τα ποσοστά συμμετοχής κάτω από ένα από τα όρια του εδαφίου (1) του άρθρου 17, ή του άρθρου 17Γ, δεν ενημερώσει την Κεντρική Τράπεζα σχετικά με την απόκτηση ή εκποίηση, κατά παράβαση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 17Δ,

(γ) ΑΠΙ εισηγμένο σε ρυθμιζόμενη αγορά που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που πρόκειται να δημοσιευθεί από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 47 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ δεν ενημερώνει, τουλάχιστον ετησίως, την Κεντρική Τράπεζα τα ονόματα των μετόχων ή μελών που έχουν ειδικές συμμετοχές καθώς και τα ποσοστά των συμμετοχών αυτών, κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου 17Δ,

(δ) ΑΠΙ δεν έχει θεσπίσει το πλαίσιο διακυβέρνησης που απαιτείται σύμφωνα με τα εδάφια (2), (3) και (5) του άρθρου 19 και του άρθρου 30Β,

(ε) ΑΠΙ δεν υποβάλλει πληροφορίες ή υποβάλλει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση κάλυψης των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που παρατίθενται στο άρθρο 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 στην Κεντρική Τράπεζα κατά παράβαση του άρθρου 99 παράγραφος 1 του εν λόγω Κανονισμού,

(στ) ΑΠΙ δεν υποβάλλει πληροφορίες ή υποβάλλει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα σε σχέση με τα στοιχεία του άρθρου 101 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(ζ) ΑΠΙ δεν υποβάλλει πληροφορίες ή υποβάλλει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα σχετικά με ένα μεγάλο χρηματοδοτικό άνοιγμα κατά παράβαση του άρθρου 394 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(η) ΑΠΙ δεν υποβάλλει πληροφορίες ή υποβάλλει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τη ρευστότητά του κατά παράβαση του άρθρου 415 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(θ) ΑΠΙ δεν υποβάλλει πληροφορίες ή υποβάλλει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα σχετικά με το δείκτη μόχλευσης κατά παράβαση του άρθρου 430 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(ι) ΑΠΙ κατά τρόπο επαναλαμβανόμενο ή επίμονο δεν διατηρεί ρευστά διαθέσιμα κατά παράβαση του Άρθρου 412 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(ια) ΑΠΙ παρουσιάζει χρηματοδοτικό άνοιγμα πέραν των ορίων που θέτει το Άρθρο 395 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(ιβ) ΑΠΙ είναι εκτεθειμένο στον πιστωτικό κίνδυνο θέσης τιτλοποίησης χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 405 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(ιγ) ΑΠΙ δεν παρέχει πληροφορίες ή παρέχει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες κατά παράβαση του Άρθρου 431, παράγραφοι 1, 2 και 3, ή του Άρθρου 451, παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(ιδ) ΑΠΙ καταβάλλει πληρωμές σε κατόχους μέσων που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαιά του κατά παράβαση του άρθρου 22Γ του παρόντος Νόμου ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα Άρθρα 28, 51 ή 63 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 απαγορεύουν τις εν λόγω πληρωμές σε κατόχους μέσων που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια,

(ιε) διαπιστώθηκε ότι ΑΠΙ ευθύνεται για σοβαρές παραβάσεις οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας προς τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 59(4) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου,

(ιστ) ΑΠΙ επιτρέπει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεν συμμορφώνονται με την περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας και Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Οργάνου και των Διευθυντών των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγία του 2014, να καταστούν ή να παραμείνουν μέλη του διοικητικού οργάνου.

(2) Στην περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα διαπιστώσει οποιαδήποτε περίπτωση που προβλέπεται στο εδάφιο (1), ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας έχει εξουσία να επιβάλει τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα-

(α) δημόσια ανακοίνωση στην οποία προσδιορίζεται το ΑΠΙ, το υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο, η χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών και η φύση της παράβασης,

(β) διαταγή προς το υπεύθυνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για να παύσει την παράνομη συμπεριφορά και να απέχει από επανάληψή της στο μέλλον,

(γ) στην περίπτωση ΑΠΙ, ανάκληση της άδειας λειτουργίας του κατά το εδάφιο (1) του άρθρου 4Α,

(δ) με την επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 41Γ, προσωρινή απαγόρευση κατά μέλους του διοικητικού οργάνου ή άλλου υπαίτιου φυσικού προσώπου άσκησης καθηκόντων στο ΑΠΙ,

(ε) στην περίπτωση νομικού προσώπου, διοικητικά χρηματικά πρόστιμα ύψους έως το 10% του συνολικού ετήσιου καθαρού κύκλου εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του ακαθάριστου εισοδήματος που συνίσταται σε τόκους εισπρακτέους και εξομοιούμενα έσοδα, έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής ή σταθερής απόδοσης και εισπρακτέες προμήθειες ή αμοιβές σύμφωνα με το Άρθρο 316 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 της επιχείρησης κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος,

(στ) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι και πέντε εκατομμύρια ευρώ (€5.000.000),

(ζ) διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι και το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, όπου μπορούν να καθοριστούν:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που επιχείρηση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) είναι θυγατρική μητρικής επιχείρησης, το σχετικό ακαθάριστο εισόδημα θα είναι το ακαθάριστο εισόδημα που προκύπτει από τις ενοποιημένες καταστάσεις της ανώτατης μητρικής επιχείρησης κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.