ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΙΣ
Καταγγελίαι αφορώσαι την τροφοδοσίαν ή το ύδωρ

53.-(1) Εάν τρία ή πλείονα μέλη του πληρώματος Κυπριακού πλοίου ευρισκομένου εν τη Δημοκρατία φρονώσιν ότι τα προοριζόμενα διά χρήσιν του πληρώματος τρόφιμα, ή το ύδωρ είναι κατά τινα χρόνον κακής ποιότητος, ακατάλληλα προς χρήσιν ή ανεπαρκή, δύνανται να καταγγείλωσι το γεγονός εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν ή εις τινα Λιμενικόν Υγειονομικόν Υπάλληλον, όστις δύναται είτε να εξετάση τα τρόφιμα ή το ύδωρ δι’ α εγένετο η καταγγελία, είτε να μεριμνήση διά την υφ’ ετέρων εξέτασιν αυτών.

(2) Εάν ο λειτουργός ούτος, ή το διενεργούν την εξέτασιν πρόσωπον, εύρη ότι τα τρόφιμα ή το ύδωρ είναι κακής ποιότητος, ακατάλληλα προς χρήσιν ή ανεπαρκή, πιστοποιεί το γεγονός τούτο εγγράφως εις τον πλοίαρχον, όστις εάν επί τούτω δεν προμηθεύση έτερα τρόφιμα ή ύδωρ εις αντικατάστασιν των πιστοποιηθέντων ως κακής ποιότητος ή ακαταλλήλων προς χρήσιν τοιούτων, ή δεν παράσχη την αναγκαίαν ποσότητα τροφίμων ή ύδατος, ή εάν χρησιμοποιήση τρόφιμα ή ύδωρ πιστοποιηθέντα ως κακής ποιότητος ή ως ακατάλληλα προς χρήσιν, είναι ένοχος αδικήματος, εν περιπτώσει δε καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .750.

(3) Ο λειτουργός ούτος, ή το διενεργούν την εξέτασιν πρόσωπον εγγράφει το αποτέλεσμα της εξετάσεως εν τω επισήμω ημερολογίω του πλοίου, και αποστέλλει έκθεσιν περί τούτου εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν~ η τοιαύτη έκθεσις γίνεται δεκτή ως αποδεικτικόν στοιχείον εν ω τρόπω προνοείται εν τω παρόντι Νόμω.

(4) Εάν ο λειτουργός ούτος, ή το διενεργούν την εξέτασιν πρόσωπον πιστοποιήση εν τη γενομένη εν τω επισήμω ημερολογίω εγγραφή ότι η καταγγελία δεν ήτο δικαιολογημένη, εκ του μισθού εκάστου των υποβαλόντων την καταγγελίαν προσώπων θα κατάσχεται υπέρ του πλοιοκτήτου ποσόν μη υπερβαίνον τον μισθόν μιας εβδομάδος.

Επιθεώρησις τροφίμων και ύδατος

54.-(1) Ο επιθεωρών υπάλληλος δύναται να επιθεωρήση, είτε επί του πλοίου είτε προ της φορτώσεως αυτών επί του πλοίου, τα τρόφιμα (εξαιρουμένων των υπ’ αυτών τούτων των μελών του πληρώματος γενομένων προμηθειών) ή το ύδωρ, άτινα προορίζονται διά χρήσιν του πληρώματος Κυπριακού πλοίου πλέοντος εξ οιουδήποτε λιμένος της Δημοκρατίας και δι’ ο απαιτείται δυνάμει του παρόντος Νόμου η σύναψις συμβάσεως μετά του πληρώματος, και εάν εύρη ότι τα τρόφιμα ή το ύδωρ είναι ελαττωματικά, θα κατακρατήται το πλοίον μέχρις ου διορθωθώσι τα τοιαύτα ελαττώματα κατά τρόπον ικανοποιητικόν:

Νοείται ότι η δυνάμει του παρόντος άρθρου επιθεώρησις τροφίμων ή ύδατος θα διενεργήται προ της φορτώσεως εφ’ όσον τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν~ και εάν ο πλοιοκτήτης, ο αντιπρόσωπος ή ο πλοίαρχος του πλοίου ειδοποιήση τον επιθεωρούντα υπάλληλον ότι τα τρόφιμα ή το ύδωρ είναι έτοιμα προς επιθεώρησιν, ούτος δεν θα δύναται να επιθεωρήση δυνάμει του παρόντος άρθρου τοιαύτα τρόφιμα ή ύδωρ εφ’ όσον κείνται εις πρόσφορον δι’ επιθεώρησιν τόπον, παρά μόνον εντός τεσσαράκοντα οκτώ ωρών αφ’ ης επεδόθη η ειδοποίησις~ η διάταξις αύτη ουδόλως επηρεάζει την εξουσίαν του επιθεωρούντος υπαλλήλου όπως επιθεωρήση τρόφιμα ή ύδωρ μη δηλωθέντα εν τη ειδοποιήσει, ή εφ’ όσον η επιθεώρησις δεν επάγεται άσκοπον καθυστέρησιν του πλοίου, όπως επιβιβασθή αυτού ίνα εξακριβώση εάν δεν παρεβιάσθησαν αι διατάξεις του παρόντος άρθρου διά της αντικαταστάσεως των τροφίμων ή του ύδατος άτινα υπέστησαν επιθεώρησιν επί της ξηράς, ή άτινα εδηλώθησαν εν τη ειδοποιήσει ως τρόφιμα ή ύδωρ προοριζόμενα διά το πλοίον δι’ ετέρων τοιούτων, ή εάν αι τοιαύται διατάξεις παρεβιάσθησαν κατά τινα έτερον τρόπον.

(2) Εάν αποδειχθή ότι τα τρόφιμα ή το ύδωρ είναι ελαττωματικά δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο πλοίαρχος είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1000, εκτός εάν το εκδικάζον την υπόθεσιν δικαστήριον αποφασίση ότι το πόρισμα του επιθεωρούντος υπαλλήλου δεν ήτο δικαιολογημένον. Εάν όμως ο πλοίαρχος αποδείξη επαρκώς εις το δικαστήριον ότι την ευθύνην διά τα ελαττωματικά τρόφιμα ή ύδωρ φέρει ο πλοιοκτήτης ή ο αντιπρόσωπος αυτού είτε το προμηθεύσαν τα τρόφιμα ή το ύδωρ πρόσωπον, το φέρον την ευθύνην πρόσωπον θα υπόκειται εις καταδίκην διά το αδίκημα αντί του πλοιάρχου όστις θα απαλάττηται πάσης ευθύνης.

(3) Ο πλοίαρχος και ο υπεύθυνος διά τα υποκείμενα εις επιθεώρησιν δυνάμει του παρόντος άρθρου τρόφιμα ή ύδωρ, οφείλουσιν να παρέχωσιν εις τον επιθεωρούντα υπάλληλον πάσαν ευλόγως δυνατήν διευκόλυνσιν διά την διενέργειαν της επιθεωρήσεως δυνάμει του παρόντος άρθρου, εάν δε ο πλοίαρχος ή έτερος υπεύθυνος αρνηθή ή παραλείψη να πράξη ούτω, ούτος είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .750.

(4) Διά πάσαν επιθεώρησιν τροφίμων διενεργουμένην δυνάμει του παρόντος άρθρου είτε προ της φορτώσεως, είτε επί του πλοίου, καταβάλλονται τα καθωρισμένα τέλη:

Νοείται ότι ουδέν τέλος καταβάλλεται διά την πιστοποίησιν των σφραγίδων αίτινες επετέθησαν επί τροφίμων επιθεωρηθέντων και σφραγισθέντων υπό επιθεωρούντος υπαλλήλου, άτινα ευρίσκονται επί του πλοίου εντός του καθωρισμένου διά την ισχύν των σφραγίδων χρονικού διαστήματος.

(5) Ο Υπουργός δύναται να διορίση υπαλλήλους διά τους σκοπούς οιασδήποτε δυνάμει του παρόντος άρθρου γενομένης επιθεωρήσεως, οσάκις δε η έκφρασις “επιθεωρών υπάλληλος” συναντάται, σημαίνει ούτω διορισθέντα υπάλληλον.

Αποζημίωσις δι’ ανεπαρκή ή κακής ποιότητος τρόφιμα

55. Εν εκατέρα των ακολούθων περιπτώσεων, ήτοι-

(α) οσάκις Κυπριακόν πλοίον ευρίσκεται εντός της Κύπρου, εάν διαρκούντος του πλου μειωθή η συμπεφωνημένη διά της μετά του ναύτου συμβάσεως μερίς τροφίμων· ή

(β) εάν αποδειχθή ότι διαρκούντος του πλου παντός τοιούτου πλοίου ως εν τοις ανωτέρω, τα τρόφιμα είναι, ή ήσαν κακής ποιότητος ή ακατάλληλα προς χρήσιν,

ο ναυτικός θα λαμβάνη υπό μορφήν αποζημιώσεως διά την μείωσιν ταύτην ή την χορηγηθείσαν κακήν ποσότητα, τα καθωρισμένα ποσά, εάν όμως αποδειχθή επαρκώς εις το εκδικάζον την υπόθεσιν δικαστήριον ότι τα τρόφιμα, ων η μερίς υπέστη μείωσιν, δεν ήτο δυνατόν να παρασχεθώσιν εις κανονικάς ποσότητας και ότι παρεσχέθησαν αντ’ αυτών κανονικαί και ισοδύναμοι έτεραι προμήθειαι, το δικαστήριον δύναται να λάβη υπ’ όψιν τας τοιαύτας περιστάσεις και να ελαττώση ή αρνηθή παντελώς οιανδήποτε αποζημίωσιν ως το δικαστήριον ήθελεν εν εκάστη περιπτώσει επιβάλει.

Μέτρα και σταθμά επί πλοίου

56.-(1) Επί Κυπριακού πλοίου ευρισκομένου εν τη Δημοκρατία αι ποσότητες των διανεμομένων διαφόρων τροφίμων και ειδών θα καθορίζωνται διά της χρήσεως των προσηκόντων μέτρων και σταθμών άτινα φυλάττονται επί του πλοίου υπό του πλοιάρχου~ ο πλοίαρχος θα χρησιμοποιή ταύτα κατά τον χρόνον της διανομής τη παρουσία ενός μάρτυρος οσάκις εγείρεται διαφορά αναφορικώς προς τας διανεμομένας ποσότητας.

(2) Εάν ο πλοίαρχος παντός τοιούτου πλοίου άνευ ευλόγου αιτίας παραλείψη να συμμορφωθή προς το παρόν άρθρον, ούτος είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν .500.

Το πλοίον μεταφέρει φάρμακα, ιατρικά εφόδια, κ.λ.π., συμφώνως προς κλίμακα

57. [Διαγράφηκε]
Επιθεώρησις φαρμάκων, κ.λ.π.

58. [Διαγράφηκε]
Έξοδα ιατρικής νοσηλείας εν περιπτώσει ασθενείας ή σωματικής βλάβης του ναυτικού

59.-(1) Εάν ο πλοίαρχος Κυπριακού πλοίου, ή ο ανήκων εις το πλήρωμα αυτού ναυτικός ή μαθητευόμενος υποστή σωματικήν βλάβην ή πληγωθή εν τη υπηρεσία του πλοίου, ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον ασθενήση (εφ’ όσον η ασθένεια δεν οφείλεται εις ιδίαν δολίαν πράξιν ή παράλειψιν ή εις παράπτωμα αυτού) τα έξοδα παροχής της αναγκαίας χειρουργικής και ιατρικής νοσηλείας και φαρμάκων ως και τα έξοδα συντηρήσεως αυτού μέχρι της αποθεραπείας, ή του θανάτου ή της επανόδου αυτού είτε εις τον λιμένα εν ω επεβιβάσθη, είτε εις τινα λιμένα της χώρας εις ην ούτος ανήκει ως και τα έξοδα της μεταφοράς του εις τον τοιούτον λιμένα, εν περιπτώσει δε θανάτου, τα έξοδα της κηδείας, θα βαρύνωσι τον πλοιοκτήτην όστις δεν δικαιούται να κατακρατήση τα τοιαύτα έξοδα εκ των μισθών του πλοιάρχου, ναυτικού ή μαθητευομένου:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων επηρεάζει τα δικαιώματα του πλοιάρχου, του ναυτικού ή του μαθητευομένου δυνάμει του περί Εργατικών Αποζημιώσεων Νόμου~ οπωσδήποτε, ουδείς δικαιούται εις περιοδικάς πληρωμάς δυνάμει του ως άνω νόμου αναφορικώς προς την χρονικήν περίοδον καθ’ ην ο πλοιοκτήτης ενέχεται εις την καταβολήν των εξόδων συντηρήσεως του προσώπου τούτου δυνάμει του παρόντος Μέρους.

(2) Εάν ο ως είρηται πλοίαρχος, ναυτικός ή μαθητευόμενος, απομακρυνθή προσωρινώς του πλοίου λόγω ασθενείας τινός και ίνα αποφευχθή λοίμωξις, ή εφ’ όσον τούτο είναι αναγκαίον διά την καλήν λειτουργίαν του πλοίου, μεταγενεστέρως δε αναλάβη τα καθήκοντα του τα έξοδα μετακινήσεως και της παροχής της αναγκαίας νοσηλείας και φαρμάκων, ως και της συντηρήσεως αυτού ενόσω ήτο μακράν του πλοίου, καλύπτονται εν τω προνοουμένω εν εδαφίω (1) τρόπω.

(3) Τα έξοδα απάντων των φαρμάκων και της χειρουργικής και ιατρικής νοσηλείας της παρασχεθείσης εις τον ως είρηται πλοίαρχον, ναυτικόν ή μαθητευόμενον ενόσω ούτος ευρίσκεται επί του πλοίου καλύπτονται εν τω προνοουμένω εν εδαφίω (1) τρόπω.

(4) Εις πάσαν ετέραν περίπτωσιν, πάσα εύλογος δαπάνη προσηκόντως διενεργηθείσα υπό του πλοιοκτήτου τοιούτου πλοίου εν όσω ευρίσκεται εν τη Δημοκρατία, αναφορικώς προς την ασθένειαν ναυτικού ή μαθητευομένου, ή αναφορικώς προς την κηδείαν ναύτου ή μαθητευομένου αποθνήσκοντος ενόσω εν υπηρεσία, εάν αποδειχθή επαρκώς, κατακρατείται εκ του μισθού του ναυτικού ή του μαθητευομένου.

Διεκδίκησις δαπανών εκ του πλοιοκτήτου

60.-(1) Ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης του πλοίου, εις ο ανήκει ο ναυτικός ή ο μαθητευόμενος ως εκ της ασθενείας, πληγής ή σωματικής βλάβης του οποίου αρχή τις προέβη εκ μέρους της Κυβερνήσεως εις δαπάνας, αίτινες δυνάμει του παρόντος Μέρους καταβάλλονται υπό του πλοιάρχου ή πλοιοκτήτου, οφείλει να αποδώση το ποσόν των διενεργηθεισών δαπανών εις την αρχήν ήτις διενήργησε ταύτας~ ούτος αποδίδει ωσαύτως το ποσόν πάσης ετέρας δαπάνης διενεργηθείσης υπό της τοιαύτης αρχής αναφορικώς προς την ασθένειαν, πληγήν, ή σωματικήν βλάβην ναυτικού ή μαθητευομένου Κυπριακού πλοίου, διά τους μισθούς του οποίου δεν δίδονται δυνάμει του παρόντος Μέρους λογαριασμοί εις την εν λόγω αρχήν.

(2) Εάν δαπάνη τις δεν αποδοθή ως επιβάλλεται υπό του εδαφίου (1), το ποσόν ταύτης ομού μετά των εξόδων βαρύνουσι το πλοίον και δύνανται να διεκδικηθώσιν εκ του πλοιάρχου, ή εκ του εκάστοτε πλοιοκτήτου, ή εάν το πλοίον απωλέσθη, εκ του κατά τον χρόνον της απωλείας πλοιοκτήτου, ή εάν το πλοίον μετεβιβάσθη εις αλλοδαπόν, είτε εκ του εκάστοτε πλοιοκτήτου είτε εκ του προσώπου όπερ ήτο πλοιοκτήτης κατά τον χρόνον της μεταβιβάσεως, ως χρέος οφειλόμενον τη Κυβερνήσει, είτε διά της συνήθους νομίμου διαδικασίας, είτε ενώπιον δικαστηρίου και εν τω αυτώ τρόπω καθ’ ον δύνανται οι ναυτικοί ή μαθητευόμενοι να διεκδικήσωσι δυνάμει του παρόντος Νόμου τους μισθούς αυτών.

(3) Εις πάσαν διαδικασίαν αφορώσαν εις την τοιαύτην διεκδίκησιν, πιστοποιητικόν εμφαίνον τα γεγονότα και υπογεγραμμένον υπό της ως είρηται αρχής, ομού μετά των τυχόν αναγκαίων εν εκάστη περιπτώσει αποδείξεων, συνιστώσιν επαρκή απόδειξιν του γεγονότος ότι αι δαπάναι αναφορικώς προς ας ήρξατο η διαδικασία κατεβλήθησαν δεόντως υπό της αρχής ταύτης.

Ενδιαίτησις ναυτών

61. Εις τους ναυτικούς και μαθητευομένους δέον όπως παρέχεται η καθωρισμένη ενδιαίτησις, δύναται δε να καθορισθή τρόπος επιθεωρήσεως αυτής ως και τα πληρωτέα αναφορικώς προς την τοιαύτην επιθεώρησιν τέλη.

Ωρισμένα πλοία δέον όπως φέρωσιν επ’ αυτών ιατρόν

62. [Διαγράφηκε]
Ποινή επιβαλλομένη επί του πλοιάρχου διά ρυπαράν κατάστασιν πλοίου μεταφέροντος επιβάτας

63.-(1) Εάν πλοίον μεταφέρον επιβάτας ευρεθή κατά την άφιξιν αυτού εν Κύπρω εις ρυπαράν και ανθυγιεινήν κατάστασιν, ο πλοίαρχος του πλοίου είναι ένοχος αδικήματος, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας χιλίας λίρας.

(2) Ο Λιμενικός Υγιειονομικός Λειτουργός δύναται να επιθεωρήση το τοιούτον πλοίον κατά την άφιξιν αυτού ίνα εξακριβώση την υγιειονομικήν κατάστασιν αυτού~ προς τούτο ούτος κέκτηται απάσας τας εξουσίας ας κέκτηνται οι επόπται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Ιατρική εξέτασις ναυτικών

64. Τη αιτήσει του πλοιοκτήτου ή πλοιάρχου παντός Κυπριακού πλοίου και τη υπ’ αυτού καταβολή των καθωρισμένων τελών, ο Λιμενικός Υγιειονομικός Λειτουργός προβαίνει εις την εξέτασιν παντός ναυτικού όστις ζητεί να προσληφθή επί του πλοίου τούτου, δίδει δε εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν έκθεσιν υπογεγραμμένην υπ’ αυτού, δηλούσαν εάν ούτος είναι κατάλληλος δι’ υπηρεσίαν εν θαλάσση~ αντίγραφον της τοιαύτης εκθέσεως παραδίδεται εις τον πλοίαρχον ή τον πλοιοκτήτην.