Επιθεώρησις φαρμάκων, κ.λ.π.

58.-(1) Ο Λιμενικός Υγειονομικός Λειτουργός δύναται να επιθεωρήση τα φάρμακα, τα ιατρικά εφόδια και τα όργανα δι’ ων αναγκαίως δυνάμει του παρόντος Μέρους εφοδιάζεται το πλοίον, διά τους σκοπούς δε της τοιαύτης επιθεωρήσεως ούτος κέκτηται πάσας τας εξουσίας ας κέκτηνται οι επόπται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Εάν ο Λιμενικός Υγειονομικός Λειτουργός κρίνη ότι τα επιθεωρηθέντα είδη είναι ανεπαρκή ή ελαττωματικά, ή ότι ετέθησαν εις ακατάλληλα δοχεία, ειδοποιεί εγγράφως τόσον τον Λιμενικόν Λειτουργόν, όσον και τον πλοίαρχον, τον πλοιοκτήτην ή τον αντιπρόσωπον του πλοίου~ ο πλοίαρχος πριν ή αποπλεύση οφείλει να προσαγάγη εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν πιστοποιητικόν υπεγεγραμμένον παρά του Λιμενικού Υγειονομικού Λειτουργού πιστοποιούν ότι ήρθη η υπ’ αυτού διαπιστωθείσα παράβασις~ εν περιπτώσει δε παραλείψεως προσαγωγής του πιστοποιητικού το πλοίον κατακρατείται μέχρις ου χωρήση η σχετική προσαγωγή~ εάν δε το πλοίον αποπλεύση, ο πλοιοκτήτης, ο πλοίαρχος ή ο αντιπρόσωπος του πλοίου είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1000.