Αποζημίωσις δι’ ανεπαρκή ή κακής ποιότητος τρόφιμα

55. Εν εκατέρα των ακολούθων περιπτώσεων, ήτοι-

(α) οσάκις Κυπριακόν πλοίον ευρίσκεται εντός της Κύπρου, εάν διαρκούντος του πλου μειωθή η συμπεφωνημένη διά της μετά του ναύτου συμβάσεως μερίς τροφίμων· ή

(β) εάν αποδειχθή ότι διαρκούντος του πλου παντός τοιούτου πλοίου ως εν τοις ανωτέρω, τα τρόφιμα είναι, ή ήσαν κακής ποιότητος ή ακατάλληλα προς χρήσιν,

ο ναυτικός θα λαμβάνη υπό μορφήν αποζημιώσεως διά την μείωσιν ταύτην ή την χορηγηθείσαν κακήν ποσότητα, τα καθωρισμένα ποσά, εάν όμως αποδειχθή επαρκώς εις το εκδικάζον την υπόθεσιν δικαστήριον ότι τα τρόφιμα, ων η μερίς υπέστη μείωσιν, δεν ήτο δυνατόν να παρασχεθώσιν εις κανονικάς ποσότητας και ότι παρεσχέθησαν αντ’ αυτών κανονικαί και ισοδύναμοι έτεραι προμήθειαι, το δικαστήριον δύναται να λάβη υπ’ όψιν τας τοιαύτας περιστάσεις και να ελαττώση ή αρνηθή παντελώς οιανδήποτε αποζημίωσιν ως το δικαστήριον ήθελεν εν εκάστη περιπτώσει επιβάλει.