Επιθεώρησις τροφίμων και ύδατος

54.-(1) Ο επιθεωρών υπάλληλος δύναται να επιθεωρήση, είτε επί του πλοίου είτε προ της φορτώσεως αυτών επί του πλοίου, τα τρόφιμα (εξαιρουμένων των υπ’ αυτών τούτων των μελών του πληρώματος γενομένων προμηθειών) ή το ύδωρ, άτινα προορίζονται διά χρήσιν του πληρώματος Κυπριακού πλοίου πλέοντος εξ οιουδήποτε λιμένος της Δημοκρατίας και δι’ ο απαιτείται δυνάμει του παρόντος Νόμου η σύναψις συμβάσεως μετά του πληρώματος, και εάν εύρη ότι τα τρόφιμα ή το ύδωρ είναι ελαττωματικά, θα κατακρατήται το πλοίον μέχρις ου διορθωθώσι τα τοιαύτα ελαττώματα κατά τρόπον ικανοποιητικόν:

Νοείται ότι η δυνάμει του παρόντος άρθρου επιθεώρησις τροφίμων ή ύδατος θα διενεργήται προ της φορτώσεως εφ’ όσον τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν~ και εάν ο πλοιοκτήτης, ο αντιπρόσωπος ή ο πλοίαρχος του πλοίου ειδοποιήση τον επιθεωρούντα υπάλληλον ότι τα τρόφιμα ή το ύδωρ είναι έτοιμα προς επιθεώρησιν, ούτος δεν θα δύναται να επιθεωρήση δυνάμει του παρόντος άρθρου τοιαύτα τρόφιμα ή ύδωρ εφ’ όσον κείνται εις πρόσφορον δι’ επιθεώρησιν τόπον, παρά μόνον εντός τεσσαράκοντα οκτώ ωρών αφ’ ης επεδόθη η ειδοποίησις~ η διάταξις αύτη ουδόλως επηρεάζει την εξουσίαν του επιθεωρούντος υπαλλήλου όπως επιθεωρήση τρόφιμα ή ύδωρ μη δηλωθέντα εν τη ειδοποιήσει, ή εφ’ όσον η επιθεώρησις δεν επάγεται άσκοπον καθυστέρησιν του πλοίου, όπως επιβιβασθή αυτού ίνα εξακριβώση εάν δεν παρεβιάσθησαν αι διατάξεις του παρόντος άρθρου διά της αντικαταστάσεως των τροφίμων ή του ύδατος άτινα υπέστησαν επιθεώρησιν επί της ξηράς, ή άτινα εδηλώθησαν εν τη ειδοποιήσει ως τρόφιμα ή ύδωρ προοριζόμενα διά το πλοίον δι’ ετέρων τοιούτων, ή εάν αι τοιαύται διατάξεις παρεβιάσθησαν κατά τινα έτερον τρόπον.

(2) Εάν αποδειχθή ότι τα τρόφιμα ή το ύδωρ είναι ελαττωματικά δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο πλοίαρχος είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1000, εκτός εάν το εκδικάζον την υπόθεσιν δικαστήριον αποφασίση ότι το πόρισμα του επιθεωρούντος υπαλλήλου δεν ήτο δικαιολογημένον. Εάν όμως ο πλοίαρχος αποδείξη επαρκώς εις το δικαστήριον ότι την ευθύνην διά τα ελαττωματικά τρόφιμα ή ύδωρ φέρει ο πλοιοκτήτης ή ο αντιπρόσωπος αυτού είτε το προμηθεύσαν τα τρόφιμα ή το ύδωρ πρόσωπον, το φέρον την ευθύνην πρόσωπον θα υπόκειται εις καταδίκην διά το αδίκημα αντί του πλοιάρχου όστις θα απαλάττηται πάσης ευθύνης.

(3) Ο πλοίαρχος και ο υπεύθυνος διά τα υποκείμενα εις επιθεώρησιν δυνάμει του παρόντος άρθρου τρόφιμα ή ύδωρ, οφείλουσιν να παρέχωσιν εις τον επιθεωρούντα υπάλληλον πάσαν ευλόγως δυνατήν διευκόλυνσιν διά την διενέργειαν της επιθεωρήσεως δυνάμει του παρόντος άρθρου, εάν δε ο πλοίαρχος ή έτερος υπεύθυνος αρνηθή ή παραλείψη να πράξη ούτω, ούτος είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .750.

(4) Διά πάσαν επιθεώρησιν τροφίμων διενεργουμένην δυνάμει του παρόντος άρθρου είτε προ της φορτώσεως, είτε επί του πλοίου, καταβάλλονται τα καθωρισμένα τέλη:

Νοείται ότι ουδέν τέλος καταβάλλεται διά την πιστοποίησιν των σφραγίδων αίτινες επετέθησαν επί τροφίμων επιθεωρηθέντων και σφραγισθέντων υπό επιθεωρούντος υπαλλήλου, άτινα ευρίσκονται επί του πλοίου εντός του καθωρισμένου διά την ισχύν των σφραγίδων χρονικού διαστήματος.

(5) Ο Υπουργός δύναται να διορίση υπαλλήλους διά τους σκοπούς οιασδήποτε δυνάμει του παρόντος άρθρου γενομένης επιθεωρήσεως, οσάκις δε η έκφρασις “επιθεωρών υπάλληλος” συναντάται, σημαίνει ούτω διορισθέντα υπάλληλον.