Καταγγελίαι αφορώσαι την τροφοδοσίαν ή το ύδωρ

53.-(1) Εάν τρία ή πλείονα μέλη του πληρώματος Κυπριακού πλοίου ευρισκομένου εν τη Δημοκρατία φρονώσιν ότι τα προοριζόμενα διά χρήσιν του πληρώματος τρόφιμα, ή το ύδωρ είναι κατά τινα χρόνον κακής ποιότητος, ακατάλληλα προς χρήσιν ή ανεπαρκή, δύνανται να καταγγείλωσι το γεγονός εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν ή εις τινα Λιμενικόν Υγειονομικόν Υπάλληλον, όστις δύναται είτε να εξετάση τα τρόφιμα ή το ύδωρ δι’ α εγένετο η καταγγελία, είτε να μεριμνήση διά την υφ’ ετέρων εξέτασιν αυτών.

(2) Εάν ο λειτουργός ούτος, ή το διενεργούν την εξέτασιν πρόσωπον, εύρη ότι τα τρόφιμα ή το ύδωρ είναι κακής ποιότητος, ακατάλληλα προς χρήσιν ή ανεπαρκή, πιστοποιεί το γεγονός τούτο εγγράφως εις τον πλοίαρχον, όστις εάν επί τούτω δεν προμηθεύση έτερα τρόφιμα ή ύδωρ εις αντικατάστασιν των πιστοποιηθέντων ως κακής ποιότητος ή ακαταλλήλων προς χρήσιν τοιούτων, ή δεν παράσχη την αναγκαίαν ποσότητα τροφίμων ή ύδατος, ή εάν χρησιμοποιήση τρόφιμα ή ύδωρ πιστοποιηθέντα ως κακής ποιότητος ή ως ακατάλληλα προς χρήσιν, είναι ένοχος αδικήματος, εν περιπτώσει δε καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .750.

(3) Ο λειτουργός ούτος, ή το διενεργούν την εξέτασιν πρόσωπον εγγράφει το αποτέλεσμα της εξετάσεως εν τω επισήμω ημερολογίω του πλοίου, και αποστέλλει έκθεσιν περί τούτου εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν~ η τοιαύτη έκθεσις γίνεται δεκτή ως αποδεικτικόν στοιχείον εν ω τρόπω προνοείται εν τω παρόντι Νόμω.

(4) Εάν ο λειτουργός ούτος, ή το διενεργούν την εξέτασιν πρόσωπον πιστοποιήση εν τη γενομένη εν τω επισήμω ημερολογίω εγγραφή ότι η καταγγελία δεν ήτο δικαιολογημένη, εκ του μισθού εκάστου των υποβαλόντων την καταγγελίαν προσώπων θα κατάσχεται υπέρ του πλοιοκτήτου ποσόν μη υπερβαίνον τον μισθόν μιας εβδομάδος.