Μεταβίβασις της περιουσίας αποθανόντος ναυτικού υπό του Λιμενικού Λειτουργού

52.-(1) Εάν περιουσία αποθανόντος ναυτικού ή μαθητευομένου ανήκοντος εις το πλήρωμα πλοίου εμπίπτοντος εντός των διατάξεων του άρθρου 47 περιέλθη εις χείρας του Λιμενικού Λειτουργού, ούτος οφείλει να μεταβιβάση ταύτην εις τον Πρωτοκολλητήν επί των Διαθηκών αφού προηγουμένως αφαιρέση εν κατά την γνώμην του εύλογον ποσόν διά την κάλυψιν των εξόδων άτινα εγένοντο αναφορικώς προς τον ναυτικόν ή μαθητευόμενον ή την περιουσίαν αυτού.

(2) Παν πρόσωπον εις ο καταβάλλεται ή παραδίδεται το τοιούτον υπόλοιπον οφείλει να χρησιμοποιήση τούτο συμφώνως προς τους κανόνας της καλής διαχειρίσεως.