Περιουσία ναυτικού αποθνήσκοντος εν τη Δημοκρατία

51. Εάν ναυτικός ή μαθητευόμενος ανήκων εις το πλήρωμα πλοίου εμπίπτοντος εντός των διατάξεων του άρθρου 47 αποθνήσκων εν τη Δημοκρατία είχεν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού οιανδήποτε αξίωσιν κατά του πλοιάρχου ή του πλοιοκτήτου του πλοίου εν ω υπηρέτει, διά προσωπικά αντικείμενα ή μη καταβληθέντας μισθούς, ο πλοιοκτήτης ή πλοίαρχος οφείλει να καταβάλη τους μισθούς και παραδώση τα τοιαύτα αντικείμενα, ή να λογοδοτήση περί την τοιαύτην περιουσίαν, εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν του λιμένος ένθα απελύθη ο ναυτικός ή μαθητευόμενος, ή ένθα ούτος επρόκειτο να απολυθή.