Διεκδίκησις μισθών ναυτικού απωλεσθέντος ομού μετά του πλοίου

50.-(1) Εάν ναυτικός ή μαθητευόμενος ανήκων εις το πλήρωμα πλοίου εμπίπτοντος εντός των διατάξεων του άρθρου 47 απωλεσθή ομού μετά του πλοίου εις το πλήρωμα ούτινος ανήκει, ο Λιμενικός Λειτουργός του εν τη Δημοκρατία λιμένος προορισμού του πλοίου δύναται να διεκδικήση εκ του πλοιοκτήτου τους οφειλομένους τω ναυτικώ ή μαθητευομένω μισθούς, η δε διεκδίκησις χωρεί εν τω αυτώ δικαστηρίω και εν τω αυτώ τρόπω ως και η διεκδίκησις των μισθών ναυτικού. Ο Λιμενικός Λειτουργός διαχειρίζεται τους μισθούς τούτους εν τω αυτώ τρόπω ως πράττει δυνάμει του παρόντος Μέρους διά τους μισθούς αποθανόντων ναυτικών ή μαθητευομένων.

(2) Εις δικαστικήν διαδικασίαν αφορώσαν εις την διεκδίκησιν μισθών, εάν αποδειχθή διά της προσαγωγής επισήμου εκθέσεως τελούσης υπό την φύλαξιν του Λιμενικού Λειτουργού, ή δι’ ετέρων αποδεικτικών στοιχείων, ότι το πλοίον δώδεκα μήνας προ της ενάρξεως της διαδικασίας απέπλευσε λιμένος τινός, εκτός εάν αποδειχθή ότι ελήφθησαν ειδήσεις περί αυτού εντός δώδεκα μηνών από του απόπλου, τούτο θα θεωρήται απωλεσθέν αύτανδρον, είτε αμέσως μετά το χρόνικόν σημείον καθ’ ο ελήφθησαν αι τελευταίαι ειδήσεις περί αυτού, είτε μεταγενεστέρως, και εις το χρονικόν σημείον καθ’ ο κατά την κρίσιν του εκδικάζοντος την υπόθεσιν δικαστηρίου επεσυνέβη η απώλεια.

(3) Το δυνάμει του παρόντος Μέρους ή του Κώδικος συνταχθέν αντίγραφον συμβάσεως, ή η δυνάμει αυτών παραδοθείσα έκθεσις περί την επενεχθείσαν μεταβολήν του πληρώματος κατά τον τελευταίον απόπλουν του πλοίου εκ της Δημοκρατίας ή το εμφανιζόμενον ως πιστοποιητικόν προξενικού ή ετέρου δημοσίου υπαλλήλου παρ’ οιωδήποτε λιμένι εκτός της Δημοκρατίας, δι’ ου πιστοποιείται ότι ωρισμένοι ναυτικοί ή μαθητευόμενοι επεβιβάσθησαν του πλοίου εκ του ως είρηται λιμένος, εάν τελούντα υπό την επιφύλαξιν του Λιμενικού Λειτουργού προσαχθώσιν ως αποδεικτικά στοιχεία, συνιστώσιν, ελλείψει αποδείξεως περί του εναντίου, επαρκή απόδειξιν του γεγονότος ότι οι εν αυτοίς αναγραφόμενοι ως ανήκοντες εις το πλήρωμα του πλοίου ναυτικοί και μαθητευόμενοι ευρίσκοντο επί του πλοίου καθ’ ον χρόνον τούτο απωλέσθη.