Κύρωσις διά την μη τήρησιν των διατάξεων αίτινες αφορώσιν εις την περιουσίαν αποθανόντος ναυτικού

49.-(1) Ο πλοίαρχος πλοίου εμπίπτοντος εντός των διατάξεων του άρθρου 47 όστις δεν συμμορφούται προς τας διατάξεις του παρόντος Μέρους καθ’ όσον αφορά εις-

(α) την φύλαξιν της περιουσίας αποθανόντος ναυτικού ή μαθητευομένου~

(β) την διενέργειαν των απαιτουμένων αναφορικώς προς ταύτην εγγράφων εν τω επισήμω ημερολογίω~

(γ) την εξασφάλισιν της προσηκούσης προσυπογραφής των εγγραφών τούτων ως απαιτείται υπό του παρόντος Μέρους~ ή

(δ) την καταβολήν ή παράδοσιν της περιουσίας,

είναι υπόλογος διά την περιουσίαν έναντι του Λιμενικού Λειτουργού, οφείλει δε να καταβάλη και παραδώση ταύτην αναλόγως~ επιπροσθέτως είναι ένοχος αδικήματος, εν περιπτώσει δε καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν ίσην προς την εις τριπλούν αξίαν της περιουσίας αναφορικώς προς ην παρέλειψε να λογοδοτήση, ή εάν η τοιαύτη αξία δεν είναι εξηκριβωμένη εις χρηματικήν ποινήν .500.

(2) Εάν ο πλοίαρχος δεν καταβάλη ή παραδώση την ως είρηται περιουσίαν, ή λογοδοτήση προσηκόντως διά ταύτην, ο πλοιοκτήτης οφείλει να καταβάλη, παραδώση και λογοδοτήση διά ταύτην, ήτις δυνατόν να διεκδικηθή εξ αυτού αναλόγως~ εάν δε ούτος παραλείψη να λογοδοτήση και παραδώση ή καταβάλη ταύτην, επιπροσθέτως της προς τούτο αστικής ευθύνης, είναι ένοχος αδικήματος, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν ίσην προς την εις τριπλούν αξίαν της μη παραδοθείσης ή μη καταβληθείσης περιουσίας, αναφορικώς προς ην παρελείφθη η λογοδοσία, ή εάν η τοιαύτη αξία δεν είναι εξηκριβωμένη, εις χρηματικήν ποινήν .500.

(3) Η διεκδίκησις της περιουσίας χωρεί εν τω αυτώ δικαστηρίω και εν τω αυτώ τρόπω ως και η δυνάμει του παρόντος Νόμου χωρούσα διεκδίκησις των μισθών ναυτικού.