Διαχείρισις περιουσίας ναυτικού αποθανόντος διαρκούντος του πλου και λογοδοσία

48.-(1) Οσάκις ναυτικός ή μαθητευόμενος αποθνήσκη υπό τας ανωτέρω συνθήκας, ο πλοίαρχος οφείλει όπως εντός τεσσαράκοντα οκτώ ωρών από της αφίξεως του πλοίου εις τον εν τη Δημοκρατία λιμένα του προορισμού αυτού παραδώση και καταβάλη την περιουσίαν αυτού εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν του λιμένος τούτου.

(2) Εις πάσαν περίπτωσιν καθ’ ην ο ναυτικός ή ο μαθητευόμενος αποθνήσκει διαρκούντος του πλου ή της μισθώσεως ο πλοίαρχος οφείλει να λογοδοτήση εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν περί της περιουσίας του αποθανόντος, διά της παραθέσεως τοιούτων λογαριασμών και εν τοιούτω τύπω, ως ο Λιμενικός Λειτουργός ήθελε απαιτήσει παρ’ αυτού.

(3) Εάν ο πλοίαρχος προβάλλη εν τη λογοδοσία αυτού οιανδήποτε αξίωσιν διά κατακράτησιν εκ του μισθού, η τοιαύτη αξίωσις δεν θα εγκρίνεται, εκτός εάν επιβεβαιούται δι’ εγγραφής εν τω ημερολογίω γενομένης και προσυπογραφομένης συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, εφ’ όσον επιβάλλεται η τήρησις ημερολογίου, ωσαύτως δε διά τοιούτων ετέρων αποδείξεων ως ο Λιμενικός Λειτουργός ήθελεν ευλόγως απαιτήσει.

(4) Ευθύς ως τηρηθώσιν άπασαι αι διατάξεις του παρόντος άρθρου αι αφορώσαι εις τας εν τω λιμένι του προορισμού διενεργηθησομένας πράξεις, ο Λιμενικός Λειτουργός χορηγεί εις τον πλοίαρχον πιστοποιητικόν εμφαίνον το γεγονός τούτο, το γνωστοποιεί δε ωσαύτως εις τον Πρωτοκολλητήν επί των Διαθηκών.