Περιουσία ναυτικού αποθανόντος διαρκούντος του πλου

47.-(1) Εάν ναυτικός ή μαθητευόμενος ανήκων εις Κυπριακόν πλοίον, ούτινος το πλήρωμα πρόκειται να απολυθή εν τη Δημοκρατία, ή ούτινος ο τελικός λιμήν προορισμού κείται εν τη Δημοκρατία, αποθάνη διαρκούντος του πλου, ο πλοίαρχος του πλοίου αναλαμβάνει την φύλαξιν των επί του πλοίου χρημάτων ή αντικειμένων αυτού.

(2) Ο πλοίαρχος εάν κρίνη τούτο σκόπιμον, δύναται να διατάξη την διά πλειστηριασμού διενεργουμένου επί της πρώρας του πλοίου, ή την διά δημοσίου τοιούτου, πώλησιν τινών των τοιούτων αντικειμένων.

(3) Ο πλοίαρχος εγγράφει εν τω επισήμω ημερολογίω τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Το ποσόν των καταλειφθέντων χρημάτων και περιγραφήν των αντικειμένων~

(β) εν η περιπτώσει ήθελε χωρήσει πώλησις, περιγραφήν εκάστου των πωληθέντων αντικειμένων και το ληφθέν διά τούτο ποσόν~

(γ) το οφειλόμενον εις τον αποθανόντα ποσόν διά μισθούς, ως και το ποσόν των τυχόν διενεργηθησομένων κατακρατήσεων εκ των τοιούτων μισθών.

(4) Αι γενόμεναι εγγραφαί υπογράφονται υπό του πλοιάρχου και προσυπογράφονται υπό τινος αξιωματικού και ετέρου τινός μέλους του πληρώματος.

(5) Εν τω παρόντι Μέρει, τα προμνησθέντα χρήματα, τα αντικείμενα ως και το οφειλόμενον υπόλοιπον μισθών, αναφέρονται ως η περιουσία του ναυτικού ή του μαθητευομένου.