Εξουσίαι δικαστηρίου προς ακύρωσιν της συμβάσεως της συναφθείσης μεταξύ του πλοιοκτήτου ή πλοιάρχου και του ναυτικού ή μαθητευομένου

46.-(1) Εν η περιπτώσει ήρξατο διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου αφορώσα εις διαφοράν μεταξύ του πλοιοκτήτου ή πλοιάρχου και του ναυτικού ή μαθητευομένου, προκύψασαν εκ της μεταξύ αυτών σχέσεως ή σχετιζομένην προς ταύτην, ή εν η περιπτώσει η τοιαύτη διαδικασία ήρξατο διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εάν το δικαστήριον λαμβάνον υπ’ όψιν απάσας τας περιστάσεις της υποθέσεως, κρίνη ότι ενδείκνυται να ακυρώση σύμβασιν συναφθείσαν μεταξύ του πλοιοκτήτου ή του πλοιάρχου και του ναυτικού ή μαθητευομένου, ή οιανδήποτε σύμβασιν μαθητείας, δύναται να πράξη τούτο επιβάλλον συνάμα τους όρους ους κρίνει δίκαιον να επιβάλη.

(2) Το δικαστήριον κέκτηται την προς τούτο εξουσίαν επιπροσθέτως οιασδήποτε ετέρας δικαιοδοσίας ην, ανεξαρτήτως του παρόντος άρθρου, δύναται να ενασκήση.