Εξουσία του δικαστηρίου εις περίπτωσιν αδικαιολογήτου καθυστερήσεως της πληρωμής των μισθών του πλοιάρχου

45. Εις πάσαν αγωγήν εγερθείσαν υπό του πλοιάρχου, ή εις πάσαν ετέραν δικαστικήν διαδικασίαν αρξαμένην υπ’ αυτού, προς διεκδίκησιν παντός ποσού οφειλομένου αυτώ δίκην μισθού, το δικαστήριον εάν κρίνη ότι η καθυστέρησις εις την πληρωμήν των μισθών δεν οφείλεται εις πράξιν ή παράλειψιν του πλοιάρχου, ή εις εύλογον τινα διαφοράν περί την υποχρέωσιν προς καταβολήν αυτών, ή εις ετέραν αιτίαν, αλλ’ εις άδικον πράξιν ή παράλειψιν του υπόχρεου προς καταβολήν αυτών προσώπου, δύναται να διατάξη το πρόσωπον τούτο όπως καταβάλη επιπροσθέτως του οφειλομένου τω πλοιάρχω ποσού διά μισθούς, δικαίαν αποζημίωσιν διά την χωρήσασαν καθυστέρησιν, άνευ επηρεασμού οιασδήποτε αξιώσεως ην ο πλοίαρχος ήθελε προβάλει διά ταύτην.