Μέτρα και σταθμά επί πλοίου

56.-(1) Επί Κυπριακού πλοίου ευρισκομένου εν τη Δημοκρατία αι ποσότητες των διανεμομένων διαφόρων τροφίμων και ειδών θα καθορίζωνται διά της χρήσεως των προσηκόντων μέτρων και σταθμών άτινα φυλάττονται επί του πλοίου υπό του πλοιάρχου~ ο πλοίαρχος θα χρησιμοποιή ταύτα κατά τον χρόνον της διανομής τη παρουσία ενός μάρτυρος οσάκις εγείρεται διαφορά αναφορικώς προς τας διανεμομένας ποσότητας.

(2) Εάν ο πλοίαρχος παντός τοιούτου πλοίου άνευ ευλόγου αιτίας παραλείψη να συμμορφωθή προς το παρόν άρθρον, ούτος είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν .500.