Ποινή επιβαλλομένη επί του πλοιάρχου διά ρυπαράν κατάστασιν πλοίου μεταφέροντος επιβάτας

63.-(1) Εάν πλοίον μεταφέρον επιβάτας ευρεθή κατά την άφιξιν αυτού εν Κύπρω εις ρυπαράν και ανθυγιεινήν κατάστασιν, ο πλοίαρχος του πλοίου είναι ένοχος αδικήματος, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας χιλίας λίρας.

(2) Ο Λιμενικός Υγιειονομικός Λειτουργός δύναται να επιθεωρήση το τοιούτον πλοίον κατά την άφιξιν αυτού ίνα εξακριβώση την υγιειονομικήν κατάστασιν αυτού~ προς τούτο ούτος κέκτηται απάσας τας εξουσίας ας κέκτηνται οι επόπται δυνάμει του παρόντος Νόμου.