Ιατρική εξέτασις ναυτικών

64. Τη αιτήσει του πλοιοκτήτου ή πλοιάρχου παντός Κυπριακού πλοίου και τη υπ’ αυτού καταβολή των καθωρισμένων τελών, ο Λιμενικός Υγιειονομικός Λειτουργός προβαίνει εις την εξέτασιν παντός ναυτικού όστις ζητεί να προσληφθή επί του πλοίου τούτου, δίδει δε εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν έκθεσιν υπογεγραμμένην υπ’ αυτού, δηλούσαν εάν ούτος είναι κατάλληλος δι’ υπηρεσίαν εν θαλάσση~ αντίγραφον της τοιαύτης εκθέσεως παραδίδεται εις τον πλοίαρχον ή τον πλοιοκτήτην.