Παλιννόστησις ναυτικών

65.-(1) Εάν η υπηρεσία ναυτικού ανήκοντος εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου τερματισθή εις λιμένα κείμενον εκτός της Δημοκρατίας, ο πλοίαρχος του πλοίου οφείλει να δώση εις τον ναυτικόν πιστοποιητικόν απολύσεως εν τω καθωρισμένω τύπω, και να του επιστρέψη το πιστοποιητικόν ικανότητος αυτού~ εάν δε η απόλυσις γίνεται άνευ της συναινέσεως του ναυτικού διαρκούσης της ισχύος της συμβάσεως, ο πλοίαρχος οφείλει όπως, εκτός της πληρωμής των μισθών εις ους ο ναυτικός δικαιούται, λάβη την δέουσαν πρόνοιαν διά την συντήρησιν και επάνοδον αυτού είτε εις τον λιμένα εν ω εγένετο η επιβίβασις του ναυτικού, είτε εις λιμένα της χώρας εις ην ούτος ανήκει, είτε εις τον συμφωνηθέντα κατά την απόλυσιν λιμένα~ ο προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας σημειοί επί της συμβάσεως μετά του πληρώματος του πλοίου όπερ ο ναυτικός εγκαταλείπει, λεπτομερή στοιχεία της ούτω ληφθείσης προνοίας.

(2) Εάν ο πλοίαρχος άνευ ευλόγου αιτίας παραλείψη να συμμορφωθή προς το παρόν άρθρον, τα έξοδα συντηρήσεως και παλιννοστήσεως-

(α) εάν εγένετο υπό του ναυτικού δύνανται να διεκδικηθώσιν ως μισθοί οφειλόμενοι αυτώ~

(β) εάν εγένοντο υπό του προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας ή υπό τινος ετέρου προσώπου, ταύτα βαρύνουσι το πλοίον εις το πλήρωμα ούτινος ο ναυτικός ανήκει, και διεκδικούνται εκ του προσώπου όπερ είναι, ή εν περιπτώσει απωλείας ή μεταβιβάσεως ήτο, πλοιοκτήτης του πλοίου.

(3) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επί παντός ναυτικού ανήκοντος εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου, όστις απολύεται κατά την μεταβίβασιν ή διάθεσιν του πλοίου εις λιμένα κείμενον εκτός της Δημοκρατίας.

(4) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επί παντός αλλοδαπού ναυτικού, όστις τυγχάνει πολίτης χώρας τινός της Κοινοπολιτείας, ή πολίτης του Βασιλείου της Ελλάδος ή της Δημοκρατίας της Τουρκίας.