Πληρωμή μισθών εις παραμένοντα εκτός του πλοίου ναυτικόν

66.-(1) Ο πλοίαρχος οφείλει να καταβάλη τους μισθούς τους οφειλόμενους εις ναυτικόν παραμένοντα εκτός του πλοίου επί τω λόγω της ακαταλληλότητος ή ανικανότητος αυτού προς υπηρεσίαν εν θαλάσση.

(2) Η τοιαύτη πληρωμή γίνεται εις τον προξενικόν υπάλληλον της Δημοκρατίας εις ον ο πλοίαρχος παραδίδει ωσαύτως λογαριασμόν εις διπλούν περί των οφειλομένων μισθών~ το εν αντίτυπον κρατείται υπό του προξενικού υπαλλήλου και διαβιβάζεται εις τον Διευθυντήν του Τμήματος Λιμένων, το δε έτερον επιστρέφεται εις τον πλοίαρχον φέρον σημείωσιν επ’ αυτού περί του καταβληθέντος ποσού. Ο πλοίαρχος άμα τη επιστροφή αυτού εις την Δημοκρατίαν παραδίδει το τοιούτον αντίτυπον εις τον Διευθυντήν του Τμήματος Λιμένων.

(3) Εάν ο ναυτικός μεταγενεστέρως εξεύρη εργασίαν εις τον λιμένα εις ον εγένετο η πληρωμή, ή εάν εγκαταλείψη τον τοιούτον λιμένα, ο προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας αφού αφαιρέση τας δαπάνας συντηρήσεως του ναυτικού άτινας ούτος διενήργησε δυνάμει του Κώδικος, καταβάλλει το υπόλοιπον εις τον ναυτικόν, εις πάσαν δε ετέραν περίπτωσιν λογοδοτεί εις τον Υπουργόν.