Κανονισμοί περί την αρωγήν, κ.λ.π., εις δεινοπαθούντας ναυτικούς

67. Το Υπουργικόν Συμβούλιον θα εκδώση Κανονισμούς αναφορικώς προς την παροχήν αρωγής, την συντήρησιν και παλιννόστησιν ναυαγησάντων ή άλλως δεινοπαθούντων ναυτικών ευρισκομένων εν οιωδήποτε τόπω εκτός της Δημοκρατίας.