Αρωγή εις δεινοπαθούντας ναυτικούς

68.-(1) Πάσα δαπάνη γενομένη δυνάμει των διατάξεων του Κώδικος, ή των δυνάμει αυτού ή του παρόντος Νόμου γενομένων Κανονισμών, διά την παροχήν αρωγής εις δεινοπαθούντας ναυτικούς οίτινες κατά τον χρόνον καθ’ ον παρέχεται η τοιαύτη αρωγή έχουν ως μόνιμον αυτών κατοικίαν (domicile) την Δημοκρατίαν, και πάσα δαπάνη γενομένη αλλαχού διά την παροχήν αρωγής εις τοιούτους δεινοπαθούντας ναυτικούς και την επάνοδον αυτών εις την Δημοκρατίαν, βαρύνουν την Δημοκρατίαν.

(2) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να διατάξη όπως πληρωθή εκ των γενικών δημοσίων προσόδων πάσα δαπάνη γενομένη εν τη Δημοκρατία διά την παροχήν αρωγής και την παλιννόστησιν ναυτικών ως οι προμνησθέντες.

(3) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να διατάξη όπως πληρωθή εκ των γενικών δημοσίων προσόδων παν ποσόν δαπανηθέν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), ή υπό της Κυβερνήσεως οιασδήποτε χώρας ή υπό τινος προξενικού υπαλλήλου εν οιαδήποτε αλλοδαπή χώρα, διά την παροχήν αρωγής και την παλιννόστησιν ναυτικών ως οι προμνησθέντες τα δε ποσά ταύτα θα αποπληρώνωνται εν ω τρόπω ο Υπουργός των Οικονομικών ήθελε διατάξει.