Διευκολύνσεις εν τη υποβολή παραπόνων

69.-(1) Εάν ναυτικός ή μαθητευόμενος, ενόσω είναι επί Κυπριακού πλοίου ευρισκομένου εν τη Δημοκρατία, δηλώση εις τον πλοίαρχον ότι επιθυμή να καταγγείλη τι εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν ή εις τινα δικαστήν εναντίον του πλοιάρχου ή οιουδήποτε μέλους του πληρώματος, ο πλοίαρχος οφείλει ευθύς ως το επιτρέψη η υπηρεσία του πλοίου-

(α) εάν μεν το πλοίον ευρίσκεται τότε εις τινα λιμένα εν τη Δημοκρατία~ ή

(β) εάν το πλοίον δεν ευρίσκεται τότε εις τοιούτον λιμένα, ευθύς άμα τη πρώτη αφίξει αυτού εις οιονδήποτε τοιούτον λιμένα, να επιτρέψη εις τον παραπονούμενον όπως αποβιβασθή εις την ξηράν ή να τον αποστείλη εις την ξηράν προσηκόντως συνοδευόμενον, ίνα δυνηθή να υποβάλη το παράπονον αυτού.

(2) Εάν ο πλοίαρχος άνευ ευλόγου αιτίας παραλείψη να συμμορφωθή προς το παρόν άρθρον, είναι ένοχος αδικήματος, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .750.