Άκυρος η εκχώρησις ή πώλησις σώστρων

70. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η εκχώρησις ή πώλησις σώστρων πληρωτέων εις ναυτικόν ή μαθητευόμενον ανήκοντα εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου, η γενομένη πριν ή ταύτα καταστώσι δεδουλευμένα, ουδόλως δεσμεύει το πρόσωπον υφ’ ου εγένετο~ το δε πληρεξούσιον έγγραφον διά την λήψιν των τοιούτων σώστρων είναι μετακλητόν.