Χρέος υπερβαίνον τας τρεις λίρας δεν δύναται να αναζητηθή πριν ή περατωθή ο πλους

71. Χρέος υπερβαίνον τας τρεις λίρας συναφθέν υπό ναυτικού ανήκοντος εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου μετά την μίσθωσιν αυτού, δεν αναζητείται πριν ή περατωθή η συμπεφωνημένη υπηρεσία.