Ποινή δι’ υπερβολικάς τιμάς ξενοδόχου

72. Εάν πρόσωπον τι απαιτήση ή λάβη εκ τινος ναυτικού ή μαθητευομένου πληρωμήν αναφορικώς προς την μετά ή άνευ τροφής διαμονήν αυτού εν τη οικία του προσώπου τούτου διά περίοδον μεγαλυτέραν εκείνης καθ’ ην ο ναυτικός ή μαθητευόμενος παρέμεινεν εν τη πραγματικότητι, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .125.