Ποινή διά την κατακράτησιν των προσωπικών αντικειμένων ναυτικού

73.-(1) Εάν πρόσωπον τι δεχθή ή λάβη υπό την κατοχήν ή έλεγχον αυτού χρήματα ή προσωπικά αντικείμενα ναυτικού ή μαθητευομένου, και, καίτοι εζητήθη τούτο υπό του ναυτικού ή μαθητευομένου, δεν επιστρέψη ταύτα ούτε καταβάλλει την αξίαν αυτών αφού προηγουμένως αφαιρέση παν ποσόν δικαίως οφειλόμενον αυτώ υπό του ναυτικού ή μαθητευομένου αναφορικώς προς την μετά ή άνευ τροφής διαμονήν, ή παν ποσόν άλλως οφειλόμενον αυτώ, ή εάν φύγη συναποκομίζων ταύτα, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .250.

(2) Ανεξαρτήτως οιουδήποτε περιορισμού επί της συνήθους δικαιοδοσίας δικαστηρίου εκδικάζοντος αδίκημα προνοούμενον εν εδαφίω (1)-

(α) το δικαστήριον δύναται πλην της επιβολής χρηματικής ποινής να διατάξη όπως, αφού προηγουμένως διενεργηθώσιν αι εν τοις ανωτέρω αφαιρέσεις, πάραυτα καταβληθώσιν ή παραδόσωσι εις τον ναυτικόν ή μαθητευόμενον τα χρήματα ή τα προσωπικά αντικείμενα αυτού, ή η χρηματική αξία αυτών~ και

(β) εάν το πρόσωπον εις ο απευθύνεται το τοιούτο διάταγμα παραλείψη να συμμορφωθή προς τούτο, το δικαστήριον κέκτηται διακριτικήν εξουσίαν όπως επιβάλη την πληρωμήν ποσού (όπερ διά τους σκοπούς της Ποινικής Δικονομίας λογίζεται ως χρηματική ποινή επιβαλλομένη δυνάμει νόμου τινός) μη υπερβαίνοντος τας .25 δι’ εκάστην ημέραν καθ’ ην ούτος τελεί εν υπερημερία πληρωμής, ή φυλάκισιν μέχρις ου αρθή η τοιαύτη υπερημερία, εν ουδεμιά όμως περιπτώσει μη συμμόρφωσις προς το τοιούτο διάταγμα επάγεται δυνάμει του παρόντος άρθρου φυλάκισιν διά διάστημα ή διαστήματα υπερβαίνοντα εν τω συνόλω των τους δύο μήνας, ή την καταβολήν ποσών άτινα υπερβαίνουσιν κατ’ άθροισμα τας .750.