Ποινή εις ξενοδόχον δι’ άγραν πελατών

74. Εάν εντός εικοσιτεσσάρων ωρών από της αφίξεως πλοίου εις τινα λιμένα της Δημοκρατίας, πρόσωπον ευρισκόμενον τότε επί του πλοίου παροτρύνη ναυτικόν να διαμείνη εις την οικίαν ετέρου παρέχοντος διαμονήν επί μισθώματι, ή εξαγάγη του πλοίου προσωπικά αντικείμενα ναυτικού, εκτός εάν τούτο γίνεται κατόπιν προσωπικών οδηγιών του ναυτικού και τη αδεία του πλοιάρχου, είναι ένοχον αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .125.