Παράπτωμα θέτον εν κινδύνω ζωήν ή το πλοίον

75. Εάν πλοίαρχος, ναυτικός ή μαθητευόμενος ανήκων εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου διά δολίας παραβάσεως καθήκοντος, ή δι’ αμελείας περί την εκτέλεσιν του καθήκοντος ή λόγω μέθης-

(α) πράξη τι συμβάλλον εις την άμεσον απώλειαν ή καταστροφήν πλοίου, ή την επαγωγήν σοβαράς ζημίας επ’ αυτού, ή αμέσως συμβάλλον εις το να τεθή εν κινδύνω η ζωή ή η σωματική ακεραιότης προσώπου ανήκοντος εις το πλήρωμα του πλοίου ή ευρισκομένου επ’ αυτού~

(β) αρνηθή ή παραλείψη να πράξη οιανδήποτε νόμιμον πράξιν ήτις προσηκόντως και αναγκαίως έδει να εγένετο υπ’ αυτού διά την προφύλαξιν του πλοίου εξ αμέσου απωλείας, καταστροφής ή σοβαράς ζημίας, ή διά την προφύλαξιν προσώπου ανήκοντος εις το πλήρωμα του πλοίου ή ευρισκομένου επ’ αυτού, εξ αμέσου κινδύνου επαπειλούντος την ζωήν ή την σωματικήν ακεραιότητα αυτού,

είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τα δύο έτη, ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας . 1500, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.