Λιποταξία και απουσία άνευ αδείας

76. Εάν νομίμως μισθωθείς ναυτικός ή μαθητευόμενος ανήκων εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου, είτε μόνος είτε συμπράττων μεθ’ ετέρου προσώπου, διαπράξη οιονδήποτε των ακολούθων αδικημάτων όπερ συμβάλλει ή δυνατόν να συμβάλη εις το να τεθή εν κινδύνω η ασφάλεια του πλοίου ή της ζωής ή σωματικής ακεραιότητος των επί του πλοίου προσώπων, τιμωρείται, εν περιπτώσει καταδίκης, ως ακολούθως:

(α) Εάν λιποτακτήση εκ του πλοίου του ούτος είναι ένοχος του αδικήματος της λιποταξίας, τα δε επί του πλοίου εγκαταλειφθέντα προσωπικά αυτού αντικείμενα και οι δεδουλευμένοι μισθοί υπόκεινται εις κατάσχεσιν, ενέχεται δε διά την πληρωμήν οιασδήποτε διαφοράς των μισθών ους κατέβαλεν ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρχος του πλοίου εις οιονδήποτε πρόσωπον μισθωθέν εις αντικατάστασιν αυτού επί μισθώ υψηλοτέρω τω συμπεφωνημένω διά τον λιποτακτήσαντα ναυτικόν~ εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται ωσαύτως εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1000 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(β) Εάν άνευ ευλόγου αιτίας παραλείψη ή αρνηθή να επανέλθη εις το πλοίον του ή να αποπλεύση μετά του πλοίου του, ή απουσιάζη άνευ αδείας κατά τινα χρόνον εντός της αμέσως προηγουμένης του απόπλου του πλοίου περιόδου των εικοσιτεσσάρων ωρών, είτε κατά την έναρξιν είτε διαρκούντος του πλου, ή καθ’ οιονδήποτε χρόνον απουσιάζη εκ του πλοίου ή του καθήκοντος αυτού άνευ αδείας και άνευ επαρκούς αιτίας, ούτος εφ’ όσον το υπ’ αυτού διαπραχθέν αδίκημα δεν συνιστά λιποταξίαν, ή εάν δεν θεωρήθη ως λιποταξία υπό του πλοιάρχου, είναι ένοχος του αδικήματος της άνευ αδείας απουσίας, εκ του μισθού δε αυτού κατάσχεται ποσόν μη υπερβαίνον δύο ημερών μισθούς, επιπροσθέτως δε διά κάθε εικοσιτετράωρον απουσίαν κατάσχεται ποσόν μη υπερβαίνον εξ ημερών μισθούς, ή τα προσηκόντως διενεργηθέντα έξοδα διά την μίσθωσιν αντικαταστάτου αυτού~ εν περιπτώσει δε καταδίκης υπόκειται ωσαύτως εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας, ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .450, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(γ) Εάν ούτος καταδικασθή είτε δυνάμει της παραγράφου (α) είτε δυνάμει της παραγράφου (β) του παρόντος άρθρου, ο Λιμενικός Λειτουργός δύναται να διατάξη την κατακράτησιν του εγγράφου απολύσεως του ναυτικού διά περίοδον καθοριζομένην υπ’ αυτού κατά το δοκούν, διαρκούσης δε της τοιαύτης κατακρατήσεως ο Λιμενικός Λειτουργός ως και παν έτερον πρόσωπον έχον υπό την φύλαξιν αυτού τα αναγκαία έγγραφα δύναται, ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι ή εν οιωδήποτε ετέρω νόμω διαλαμβανομένου, να αρνηθή να παράσχη αντίγραφον του εγγράφου απολύσεως αυτού, ή επικεκυρωμένον αντίγραφον πιστοποιητικού περί την υπηρεσίαν ή τον χαρακτήρα αυτού.