Ωρισμένα πλοία δέον όπως φέρωσιν επ’ αυτών ιατρόν

62. [Διαγράφηκε]