Ενδιαίτησις ναυτών

61. Εις τους ναυτικούς και μαθητευομένους δέον όπως παρέχεται η καθωρισμένη ενδιαίτησις, δύναται δε να καθορισθή τρόπος επιθεωρήσεως αυτής ως και τα πληρωτέα αναφορικώς προς την τοιαύτην επιθεώρησιν τέλη.