Διεκδίκησις δαπανών εκ του πλοιοκτήτου

60.-(1) Ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης του πλοίου, εις ο ανήκει ο ναυτικός ή ο μαθητευόμενος ως εκ της ασθενείας, πληγής ή σωματικής βλάβης του οποίου αρχή τις προέβη εκ μέρους της Κυβερνήσεως εις δαπάνας, αίτινες δυνάμει του παρόντος Μέρους καταβάλλονται υπό του πλοιάρχου ή πλοιοκτήτου, οφείλει να αποδώση το ποσόν των διενεργηθεισών δαπανών εις την αρχήν ήτις διενήργησε ταύτας~ ούτος αποδίδει ωσαύτως το ποσόν πάσης ετέρας δαπάνης διενεργηθείσης υπό της τοιαύτης αρχής αναφορικώς προς την ασθένειαν, πληγήν, ή σωματικήν βλάβην ναυτικού ή μαθητευομένου Κυπριακού πλοίου, διά τους μισθούς του οποίου δεν δίδονται δυνάμει του παρόντος Μέρους λογαριασμοί εις την εν λόγω αρχήν.

(2) Εάν δαπάνη τις δεν αποδοθή ως επιβάλλεται υπό του εδαφίου (1), το ποσόν ταύτης ομού μετά των εξόδων βαρύνουσι το πλοίον και δύνανται να διεκδικηθώσιν εκ του πλοιάρχου, ή εκ του εκάστοτε πλοιοκτήτου, ή εάν το πλοίον απωλέσθη, εκ του κατά τον χρόνον της απωλείας πλοιοκτήτου, ή εάν το πλοίον μετεβιβάσθη εις αλλοδαπόν, είτε εκ του εκάστοτε πλοιοκτήτου είτε εκ του προσώπου όπερ ήτο πλοιοκτήτης κατά τον χρόνον της μεταβιβάσεως, ως χρέος οφειλόμενον τη Κυβερνήσει, είτε διά της συνήθους νομίμου διαδικασίας, είτε ενώπιον δικαστηρίου και εν τω αυτώ τρόπω καθ’ ον δύνανται οι ναυτικοί ή μαθητευόμενοι να διεκδικήσωσι δυνάμει του παρόντος Νόμου τους μισθούς αυτών.

(3) Εις πάσαν διαδικασίαν αφορώσαν εις την τοιαύτην διεκδίκησιν, πιστοποιητικόν εμφαίνον τα γεγονότα και υπογεγραμμένον υπό της ως είρηται αρχής, ομού μετά των τυχόν αναγκαίων εν εκάστη περιπτώσει αποδείξεων, συνιστώσιν επαρκή απόδειξιν του γεγονότος ότι αι δαπάναι αναφορικώς προς ας ήρξατο η διαδικασία κατεβλήθησαν δεόντως υπό της αρχής ταύτης.